Kwestie związane z VAT
ZAPA

Informacje dla użytkowników praw autorskich dotyczące obowiązku płacenia VAT od tantiem.

Zobacz również

1. Z czego wynika konieczność płacenia podatku VAT od wynagrodzeń za prawa autorskie i prawa pokrewne?

Konieczność ta wynika bezpośrednio z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 332) i jest następstwem obowiązku dostosowywania przepisów polskich ustaw do prawodawstwa Unii Europejskiej.

 

2. Kto jest zobowiązany do doliczania podatku VAT do wynagrodzeń za prawa autorskie i prawa pokrewne uiszczanych do SFP-ZAPA?

Zobowiązani są wszyscy użytkownicy tychże praw w tym m.in. nadawcy, operatorzy kablowi i platform cyfrowych, dystrybutorzy oraz właściciele kin.

 

3. Czy SFP-ZAPA może zwolnić użytkownika z obowiązku zapłacenia podatku VAT od wynagrodzeń za prawa autorskie i prawa pokrewne i tym samym odstąpić od pobrania należnego podatku VAT?

Nie jest to możliwe, gdyż obowiązek płacenia podatku VAT wynika wprost z przepisu ustawy. SFP-ZAPA po zainkasowaniu należnego podatku VAT w całości przekazuje go urzędowi skarbowemu.

 

4. Według jakiej stawki użytkownicy są zobowiązani doliczać podatek VAT do wynagrodzeń uiszczanych SFP-ZAPA?

Według stawki 23%.

 

5. Od kiedy istnieje obowiązek płatności VAT od wynagrodzeń za prawa autorskie i prawa pokrewne?

Podatek VAT należy doliczać do wynagrodzeń uiszczanych SFP-ZAPA począwszy od należności za kwiecień 2011.

 

6. Dlaczego SFP-ZAPA będzie wystawiać faktury VAT dopiero po dokonaniu płatności przez użytkownika?

Ponieważ z tym momentem SFP-ZAPA wykonuje swoje zobowiązanie, jakim jest pobór od użytkowników wynagrodzenia należnego twórcom.  

 

7. W jakim terminie po dokonaniu płatności otrzymam fakturę VAT?

SFP-ZAPA wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od otrzymania płatności powiększonej o wartość podatku VAT. Następnie faktura zostanie niezwłocznie wysłana do użytkownika.

 

8. Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług konieczne będzie podpisanie nowej umowy z SFP-ZAPA?

Nie, gdyż obowiązek zapłaty podatku VAT wynika z nadrzędnych przepisów prawa. Jeśli zaszłaby taka konieczność, SFP-ZAPA będzie informował o tym użytkowników w indywidualnej korespondencji, rozsyłając odpowiednie aneksy.

 

9. Co w przypadku, gdy dokonałem zapłaty za cały rok z góry?

Wpłaty wynagrodzeń uiszczone SFP-ZAPA z góry, SFP-ZAPA potraktuje jako zaliczki, wyliczając w całości wpłaconej kwoty podatek 23% od należności za okres od kwietnia do grudnia 2011 r., a następnie wystawi faktury VAT na wpłaconą kwotę. Ze strony użytkownika konieczne będzie wyrównanie należności powiększonej o podatek VAT w wysokości 23%. Po dokonaniu wyrównania SFP-ZAPA wystawi faktury końcowe.

Wyżej opisaną sytuację ilustruje poniższy przykład:

 1. Użytkownik wpłacił SFP-ZAPA należność za cały rok z góry w wysokości 1200 zł (100 zł miesięcznie).

   SFP-ZAPA rozdzieli i potraktuje tę wpłatę w następujący sposób:

    

    

   1. 300 zł za okres od stycznia do marca 2011 r. +  900 zł za okres od kwietnia do grudnia 2011 r.

     

   2. W kwocie 900 zł SFP-ZAPA wyliczy wpłacony należny podatek, tzn. 731,71 zł netto + 23% VAT (168,29 zł) i w ten sposób zostanie wystawiona faktura VAT.

     

   3. Użytkownik będzie zobowiązany dokonać wyrównania na kwotę 168,29 zł netto (należne 900 zł minus wpłacone 731,71 zł) również powiększonego o wartość podatku VAT, czyli łączna kwota dopłaty powinna wynieść 207 zł (168,29 zł netto + 23% VAT).

     

   4. Po wpłaceniu wyrównania przez użytkownika SFP-ZAPA wystawi fakturę końcową.

     

   Analogicznie SFP-ZAPA będzie traktował wpłaty dokonane przez użytkowników począwszy od należności za kwiecień 2011 r., w których użytkownik nie uwzględnił podatku VAT w wysokości 23%.

    

    

    

Scroll