Podstawowe informacje dotyczące działalności
ZAPA

Zobacz również

Na postawie art. 90 pkt. 3 oraz 140 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293, dalej: „ustawa”) SFP-ZAPA podaje do publicznej wiadomości warunki zawierania i wypowiadania umów o zbiorowe zarządzanie.


Przedstawione poniżej warunki stosuje się od dnia 19 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy dotychczasowe umowy na mocy których wykonywane jest zbiorowe zarządzanie, zawarte przed tą datą i niespełniające wymagań ustawy, zostaną dostosowane do przepisów tej ustawy do dnia 19 października 2019 r.


Warunki zawarcia umowy o zbiorowe zarządzanie


1. Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie jest organizacją zbiorowego zarządzania w rozumieniu ustawy i działa na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenie Filmowców Polskich prowadzi zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w ramach jednostki organizacyjnej – Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych (SFP-ZAPA).


2.  Na podstawie udzielonego zezwolenia SFP-ZAPA uprawnione jest do wykonywania zbiorowego zarządzania:


      1) prawami autorskimi do utworów audiowizualnych na następujących polach eksploatacji:                 a) utrwalanie,
          b) zwielokrotnianie określoną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz                                  techniką cyfrową,
          c) wprowadzenie do obrotu,
          d) wprowadzenie do pamięci komputera,
          e) publiczne odtwarzanie,
          f)  wyświetlanie,
          g) najem,
          h) użyczenie,
         i)  nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację                      naziemną oraz nadawanie za pomocą satelity,
          j)  reemitowanie,
          k) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w                   miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

      2) prawami pokrewnymi przysługującymi producentom utworów audiowizualnych do                             wideogramów na następujących polach eksploatacji:
          a) zwielokrotnianie określoną techniką,
          b) wprowadzenie do obrotu,
          c) najem,
          d) użyczenie,
          e) odtwarzanie,
         f) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację                     naziemną oraz nadawanie za pomocą satelity,
          g) reemitowanie,
          h) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w                   miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.  W zakresie określonym zezwoleniem SFP-ZAPA zawiera umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (dalej: „umowy o zbiorowe zarządzanie”) ze współautorami utworów audiowizualnych oraz z producentami utworów audiowizualnych, a także z osobami, które nabyły ww. prawa, w tym spadkobiercami (zwanych dalej łącznie: „uprawnionymi”). Do zawarcia umowy o zbiorowe zarządzanie z SFP-ZAPA nie jest wymagane uzyskanie członkostwa w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.


4.  SFP-ZAPA może odmówić zawarcia umowy o zbiorowe zarządzanie z uprawnionym wyłącznie z ważnej przyczyny, a odmowa taka wymaga uzasadnienia w formie pisemnej albo elektronicznej.


5. Umowa o zbiorowe zarządzenie określa utwory lub przedmioty praw pokrewnych, pola eksploatacji i terytoria, których dotyczy powierzenie w zbiorowe zarządzania. Umowa o zbiorowe zarządzanie może określać, że zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi danego uprawnionego dotyczy:


      1) wszystkich jego utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub;


      2) utworów lub przedmiotów praw pokrewnych danego rodzaju - istniejących w chwili zawarcia            umowy o zbiorowe zarządzanie lub tych, które powstaną w okresie jej obowiązywania.


6.  Powierzenie praw w zarząd na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie ma zastosowanie do terytorium Polski, jak też terytoriów objętych zarządem SFP-ZAPA w stosunkach prawnych z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania.


7. Informacje co do sposobu zawarcia i formy umowy oraz wzory umów i innych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy są udostępnione na stronie internetowej SFP-ZAPA:


      1) dla współautorów;


      2) dla producentów;


      3) dla spadkobierców.Warunki wypowiadania umów o zbiorowe zarządzanie

 

1. Uprawniony oraz SFP-ZAPA mogą w każdym czasie wypowiedzieć umowę o zbiorowe zarządzanie z zachowaniem terminu wypowiedzenia w niej określonym. Termin wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące ze skutkiem na koniec półrocza kalendarzowego.


2.  Wypowiedzenie umowy przez SFP-ZAPA może nastąpić wyłączenie z ważnej przyczyny i wymaga uzasadnienia w formie pisemnej.

 

3.   Za ważną przyczynę wypowiedzenia umowy przez SFP-ZAPA uznaje się w szczególności:


  1.       1) złożenie nieprawdziwego oświadczenia co do przysługujących uprawnionemu praw
  2.           autorskich lub pokrewnych;

  3.       2) brak zgłoszenia SFP-ZAPA utworów lub przedmiotów praw pokrewnych wbrew obowiązkom
  4.           przewidzianym w umowie o zbiorowe zarządzanie;

  5.       3) uporczywe niewykonywanie przez uprawnionego postanowień umowy o zbiorowe
  6.           zarządzanie lub obowiązków przewidzianych ustawą, w szczególności nieprzekazanie
  7.           SFP-ZAPA informacji określonych w art. 31 ust. 1 ustawy;

  8.       4) cofnięcie lub zmianę zezwolenia na zbiorowe zarządzanie udzielonego SFP-ZAPA.

4. Wypowiedzenie umowy o zbiorowe zarządzanie może dotyczyć całej umowy o zbiorowe zarządzanie albo poszczególnych utworów, przedmiotów praw pokrewnych, ich rodzajów, pól eksploatacji lub terytoriów objętych umową.


5.  Wypowiedzenie umowy o zbiorowe zarządzanie nie wpływa na skuteczność umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, które zostały zawarte przez SFP-ZAPA przed dniem upływu terminu wypowiedzenia, w okresie 2 lat od dnia upływu terminu wypowiedzenia. Po tym czasie umowy te wygasają w odniesieniu do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, co do których nastąpiło wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy o zbiorowe zarządzanie nie wpływa na obowiązki SFP-ZAPA  związane ze zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w okresie, o którym mowa powyżej.


6. W okresie dwóch lat od dnia upływu terminu wypowiedzenia SFP-ZAPA nie zawiera umów o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie w odniesieniu do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których dotyczy wypowiedzenie, chyba że w wyniku wypowiedzenia do tych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zbiorowo zarządza tymi prawami jako organizacja reprezentatywna na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy.Warunki i sposób nabywania oraz utraty członkostwa w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich


Warunki i sposób nabywania oraz utraty członkostwa w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich wynikają z aktualnie obowiązującego Statutu Stowarzyszenia Filmowców Polskich. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich na podstawie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o przyjęcie w poczet członków, które zmieszczone zostały pod linkiem https://www.sfp.org.pl/zostan_czlonkiem_sfp


Wzory standardowych umów


Publiczne odtwarzanie:

Wzór 1 – umowa trójstronna na odtwarzanie utworów, jednorazowa

Wzór 2 – umowa trójstronna na odtwarzanie utworów, stała

Umowa licencyjna na odtworzenia


Wyświetlanie:

Wzór 3 - Umowa generalna na wyświetlanie utworów audiowizualnych - kina stałe

Wzór 4 - Umowa generalna na wyświetlanie - bez uzyskiwania wpływów

Wzór 5 - Umowa na wyświetlanie jednorazowe - biletowana

Wzór 6 - Umowa na wyświetlanie jednorazowe - niebiletowana


Najem – Wzór 7 - najem


Reemitowanie – Wzór 8 - reemisja


Zwielokrotnienia określoną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenia do obrotu – Wzór 9 - zwielokrotnienia


Nadania

Wzór 10 - Umowa generalna z użytkownikiem (nadania)

Wzór raportu przychodów

Wzór raportu emisyjnegoZatwierdzone tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz pozostałe standardowe stosowane stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami


Zatwierdzona tabela stawek wynagrodzeń Stowarzyszenia Filmowców Polskich – Tabela


Tabela stawek wynagrodzeń SFP za odtwarzanie utworów (twórcy) – Tabela 1


Tabela wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych na polu reemisji w sieciach kablowych – Tabela 2


Tabela wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych (producenci) – Tabela 3


Wykaz zawartych umów o reprezentacji ze wskazaniem stron, przedmiotu umowy, daty jej zawarcia oraz okresu jej obowiązywania - stan na luty 2023Informacja o procedurze rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 94 ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej „ustawa o ZZ”):


- w odniesieniu do skarg dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich (SFP): https://www.sfp.org.pl/zostan_czlonkiem_sfp


- w odniesieniu do skarg dotyczących wykonywania przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnym:


1. Uprawnionemu oraz organizacji zbiorowego zarządzania, z którą SFP zawarło umowę o reprezentację (dalej „Skarżący”) przysługuje prawo do złożenia skargi w sprawach wykonywania przez SFP zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej „skarga”).

 

2. Skargę wnosi się na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@zapa.org.pl do Dyrektora Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych (dalej „Dyrektor ZAPA”) -  jednostki organizacyjnej SFP wykonującej czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.


3. Dyrektora ZAPA udziela odpowiedzi na skargę na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. W przypadku nieuwzględnienia skargi, Skarżący otrzymuje odpowiedź wraz z uzasadnieniem. 


4. W terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na skargę Skarżący uprawniony jest do wniesienia odwołania w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej do Rady Administracyjnej.

 

5. Rada Administracyjna rozstrzyga odwołanie, o którym mowa w pkt 4, w formie uchwały. Uchwała Rady Administracyjnej ma charakter ostateczny i nie przysługują od niej dalsze środki odwoławcze do innych organów SFP.

 


Informacja o możliwości rozwiązywania sporów ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich (SFP), w tym w drodze postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy o zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnym (dalej „ustawa o ZZ”):

 

1. Spory związane z członkostwem w SFP oraz z wykonywaniem przez SFP zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnym mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

 

2. Bez uszczerbku dla dopuszczalności drogi sądowej spory dotyczące:

 

a) stosowania tabel wynagrodzeń SFP za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;

b) zawarcia i warunków umowy, o której mowa w art. 211 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

c) niezawarcia umowy o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie pomimo prowadzonych w dobrej wierze negocjacji, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy o ZZ, pomiędzy SFP a użytkownikiem;

 

mogą być rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego przed Komisją Prawa Autorskiego prowadzonego zgodnie z art. 85 ust. 2-5 ustawy o ZZ.

Scroll