Statut
ZAPA

Fragment* statutu SFP określający działalność ZAPA.

Zobacz również

*Aby pobrać pełen tekst statutu SFP kliknij tutaj


[...]

 

§ 15.
1. Funkcje zbiorowego zarządu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Stowarzyszenie wykonuje przez odrębną jednostkę organizacyjną o nazwie Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych ("ZAPA").


2. ZAPA działa w imieniu wszystkich podmiotów, które powierzyły Stowarzyszeniu wykonywanie praw autorskich i pokrewnych lub też powierzyły ich wykonywanie organizacjom zbiorowego zarządzania, z którymi Stowarzyszenie zawarło umowy o wzajemnej reprezentacji. ZAPA działa także na rzecz podmiotów, które nie powierzyły Stowarzyszeniu zarządu prawami, w zakresie określonym koncesją i ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.§ 16.
1. Wszystkie podmioty, które powierzyły Stowarzyszeniu sprawowanie zbiorowego zarządu prawami autorskimi lub pokrewnymi, wchodzą do jednego z dwóch oddzielnych zespołów: Zespołu Producentów albo Zespołu Autorów. Członkami Zespołu Autorów mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Poszczególne Zespoły dokonują wyboru po trzech przedstawicieli do Rady Administracyjnej ZAPA.


2. W wyborach do Rady Administracyjnej ZAPA mogą brać udział tylko te podmioty, które powierzyły Stowarzyszeniu sprawowanie zbiorowego zarządu prawami autorskimi lub pokrewnymi. Osoby będące jednocześnie autorem i producentem zobowiązane są, w momencie powierzenia Stowarzyszeniu zbiorowego zarządu, zadeklarować, w którym Zespole będą uczestniczyły w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych ZAPA. W przypadku chęci zmiany przynależności do danego Zespołu deklaracja powinna być zgłoszona do ZAPA nie później niż na 2 tygodnie przed zebraniem.


3. Każdy członek Zespołu Autorów i Zespołu Producentów może upoważnić inną osobę do uczestnictwa w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ZAPA. Osoba upoważniona może reprezentować w wyborach maksymalnie jednego członka Zespołu Autorów lub Zespołu Producentów.§ 17.
1. Funkcje kontrolne i doradcze w ZAPA sprawuje Rada Administracyjna. W jej skład wchodzą: trzej członkowie wyłonieni przez Zarząd Główny Stowarzyszenia z jego grona, trzej przedstawiciele Zespołu Producentów oraz trzej przedstawiciele Zespołu Autorów. Członkowie Rady Administracyjnej powoływani są na trzyletnią kadencję.


2. Następujące sprawy wymagają uchwały Rady Administracyjnej:
A. zatwierdzanie rocznego sprawozdania ZAPA, bilansu i innych sprawozdań finansowych ZAPA oraz udzielanie dyrektorowi ZAPA absolutorium po przeanalizowaniu działalności i stanu finansów ZAPA oraz rocznych i okresowych sprawozdań dyrektora ZAPA,
B. zatwierdzanie proponowanego przez dyrektora ZAPA systemu stawek wynagrodzeń autorskich w ramach zbiorowego zarządu ( tabele wynagrodzeń ),
C. zatwierdzanie schematu organizacyjnego ZAPA,
D. zatwierdzanie systemu inkasa,
E. zatwierdzanie regulaminów repartycji,
F. zatwierdzanie regulaminu działania Rady Administracyjnej.


3. W sprawach dotyczących zbiorowego zarządu prawami autorskimi lub pokrewnymi Dyrektor ZAPA jest upoważniony do reprezentowania Stowarzyszenia.


4. Dyrektor ZAPA pozostaje w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem i jest zatrudniony po zaopiniowaniu kandydatury przez Radę Administracyjną.


5. Dyrektor ZAPA kieruje bieżącymi sprawami ZAPA i jest odpowiedzialny za jego należyte funkcjonowanie. Dyrektor ZAPA jest upoważniony do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów o pracę z pracownikami Biura ZAPA.


[...]

Scroll