Regulamin
ZAPA

Regulamin działania ZAPA

Zobacz również

REGULAMIN DZIAŁANIA WYODRĘBNIONEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ DS. ZBIOROWEGO ZARZĄDU - ZAPA STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW POLSKICH

Przyjęty przez Zarząd Główny SFP uchwałą z dnia 19 grudnia 1995,
zmieniony uchwałą z 13 listopada 1997 r, uchwałą z 9 lipca 2002 r.
i uchwałą z 16 kwietnia 2008 roku.1.1. Stowarzyszenie Filmowców Polskich tworzy wyodrębnioną w ramach Stowarzyszenia jednostkę organizacyjną do spraw zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, pod nazwą ZAPA (Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych).

1.2. Zadaniem ZAPA jest prowadzenie wszystkich spraw związanych ze zbiorowym zarządem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. W zakres kompetencji ZAPA wchodzi w szczególności:

 1. a) negocjowanie umów z użytkownikami dzieł audiowizualnych,
 2. b) występowanie do Komisji Prawa Autorskiego z wnioskami o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń,
 3. c) udział w postępowaniach przed Komisją Prawa Autorskiego w sprawach tabel organizacji,
 4. d) zarządzających prawami autorskimi i pokrewnymi, o ile tabele takie mogłyby mieć wpływ na zbiorowy zarząd prawami w zakresie dzieł audiowizualnych,
 5. e) występowanie do Ministra właściwego do spraw kultury i innych organów władzy państwowej w sprawach istotnych dla wykonywania praw co do dzieł audiowizualnych,
 6. f) negocjowanie umów z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządu,
 7. g) inicjowanie i nadzorowanie postępowań sądowych o wypłatę wynagrodzeń dla podmiotów reprezentowanych przez SFP,
 8. h) przygotowywanie regulaminów repartycji wynagrodzeń i dokonywanie repartycji,
 9. i) monitorowanie zakresu użytku dzieł audiowizualnych i sprawdzanie prawidłowości wpłat dokonywanych przez użytkowników,
 10. j) przygotowywanie dla Ministra właściwego do spraw kultury sprawozdań z działalności organizacji zbiorowego zarządu.

2.1. Osoby, które powierzyły SFP zarządzanie swoimi prawami autorskimi lub pokrewnymi należą do jednego z dwóch zespołów: zespołu autorów i zespołu producentów.

3.1 Pracami ZAPA kieruje Dyrektor, pod nadzorem powołanej w tym celu Rady Administracyjnej.

3.2 Rada Administracyjna składa się z 9 członków z czego 3 członków powoływanych jest przez Zarząd SFP ze swojego grona, 3 - przez zespół autorów i 3 - przez zespół producentów, na trzyletnią kadencję.

3.3 Rada Administracyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

3.4 Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na kwartał. Członkowie Rady muszą być zawiadomieni o terminie posiedzenia na piśmie co najmniej na 10 dni wcześniej, a zawiadomienie winno określać projektowany porządek obrad. Na żądanie 1/3 członków Rady Administracyjnej Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie w trybie pilnym, ze wskazaniem w zawiadomieniu powodu nadzwyczajnego posiedzenia.

3.5 Rada Administracyjna podejmuje uchwały, wiążące dla Dyrektora ZAPA, w następujących sprawach:

 1. zatwierdzanie proponowanego przez Dyrektora ZAPA systemu tabel wynagrodzeń,
 2. zatwierdzanie przedłożonego przez Dyrektora regulaminu repartycji wynagrodzeń,
 3. zatwierdzanie schematu organizacyjnego ZAPA,
 4. opiniowanie kandydata na Dyrektora ZAPA,
 5. zatwierdzanie regulaminów działania zespołów,
 6. uchwalanie własnego regulaminu działania,
 7. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności ZAPA i udzielanie wytycznych co do dalszej jej działalności,
 8. przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności ZAPA.

3.6 Rada Administracyjna może podjąć uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest 2/3 członków. W przypadku braku wskazanego quorum posiedzenie Rady będzie zwołane w terminie 1 tygodnia. Na posiedzeniu tym wystarczy obecność 5 członków Rady dla powzięcia ważnej uchwały, objętej porządkiem obrad posiedzenia, na którym uchwały nie podjęto z powodu braku 2/3 członków. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Na żądanie każdego członka Rady Przewodniczący jest zobowiązany zarządzić głosowanie tajne.

4.1. Dyrektor kieruje jednoosobowo pracami ZAPA i decyduje o wszystkich sprawach związanych z jej bieżącą działalnością, m.in. sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych do pracy związanej ze zbiorowym zarządem.

4.2. Dyrektor reprezentuje SFP na zewnątrz we wszystkich sprawach związanych ze zbiorowym zarządem. W szczególności jest umocowany do negocjowania i podpisywania umów z użytkownikami i organizacjami zbiorowego zarządu. Dyrektor otrzymuje w tym celu pełnomocnictwo ogólne od Zarządu Głównego SFP. Pełnomocnictwo to obejmuje także udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw sądowych w imieniu SFP w przedmiocie dochodzenia roszczeń wynikających ze zbiorowego zarządu.

5.1. Działalność związana ze zbiorowym zarządem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi objęta jest oddzielną rachunkowością w ramach SFP. W tym celu wszystkie wpływy i wydatki prowadzone są z odrębnego konta bankowego.

5.2. Z działalności zbiorowego zarządu Dyrektor składa Radzie Administracyjnej roczne sprawozdania finansowe, przedkładane w terminie do 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego.

6. Regulamin ZAPA oraz regulaminy repartycji stanowią dokumenty jawne w Stowarzyszeniu, udostępniane osobom które powierzyły swoje prawa SFP, na każde ich żądanie.

Scroll