Zasady wystawiania faktur - aktualizacja
ZAPA   26.07.2018

Informujemy, że zmianie uległy zasady dotyczące wystawiania faktur przez autorów i spadkobierców będących płatnikami VAT w celu otrzymania dopłaty podatku VAT.

Zobacz również

1) Wysokość stawki podatku VAT określa ustawa o VAT w zał. nr 3 poz. 181, zgodnie
z którym dla  twórców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich przewiduje obniżoną do 8% stawkę podatku VAT. Dla spadkobierców obowiązuje stawka podstawowa 23% wynikająca z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 a ustawy VAT.

 

2) W celu rozliczenia się z podatku VAT uprawnieni podlegający VAT powinni z dniem otrzymania wynagrodzenia od SFP - ZAPA wystawić fakturę (wzór faktury)obejmującą  kwotę należnego wynagrodzenia powiększoną o podatek VAT oraz przesłać listownie SFP - ZAPA taką fakturę w przeciągu 7 dni kalendarzowych/ 5 dni roboczych od dnia jej  wystawienia. Ze względu na terminy rozliczania się SFP -ZAPA z podatku VAT z urzędem skarbowym uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminu, w którym powinna zostać wystawiona i przesłana na adres SFP - ZAPA faktura VAT.


3) W przypadku wypłat zaliczek uprawnieni zobowiązani są do wystawiania faktur zaliczkowych. Prosimy o dostarczenie do Biura SFP-ZAPA faktury zaliczkowej łącznie z oryginałem podania o wypłatę zaliczki.

Powyższa zmiana wynika z wprowadzonego w życie przez Ministerstwo Finansów 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności VAT – Split Payment. Przy realizacji zaliczki kwota podatku VAT jest wypłacana łącznie z właściwą kwotą zaliczki wynikającą z regulaminu, w jednym przelewie.

 

 

4) Faktura powinna być wystawiona tytułem:

Usługa twórców/spadkobierców wynagradzana za pośrednictwem SFP-ZAPA za okres................

 

5) Jako podstawę opodatkowania usługi wskazuje się otrzymaną na rachunek uprawnionego kwotę wpływów powiększoną o: potrąconą zaliczkę na podatek dochodowy (jeżeli taka zaliczka została od wypłaty potrącona) oraz składkę SFP/darowiznę na rzecz STOFF lub GRP, jeżeli takie potrącenia miały miejsce. Faktura powinna zawierać dopisek "termin płatności 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT".

 

Dokładna kwota jest wskazana na raporcie wypłaty jako: Podstawa do VAT.

 

Zestawienie niezafakturowanych wypłat jest również dostępne w systemie ZAPA on-line: Raporty wypłat i faktury -> Wypłaty niezafakturowane

 

 

6) Po otrzymaniu faktury, kwota podatku VAT zostanie niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania faktury) przekazana przez SFP -ZAPA na konto autora bądź spadkobiercy przelewem bankowym.

 

7) Wszystkie zaakceptowane i rozliczone faktury są dostępne w systemie ZAPA on-line: Raporty wypłat i faktury ->  Faktury wystawione

Scroll