Tabela stawek za odtwarzanie utworów w hotelach zatwierdzona!
ZAPA   23.05.2019

9 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zatwierdził część tabel wynagrodzeń za odtwarzanie filmów i muzyki odnoszącą się do hoteli. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wyraźnie stwierdził, że stawki są właściwe i ukształtowane przez rynek.

Zobacz również

Komisja Prawa Autorskiego (KPA) już w połowie 2013 r. zatwierdziła tabele wynagrodzeń za odtwarzanie filmów i muzyki ze wspólnego wniosku ośmiu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi: SFP-ZAPA, ZAiKS, ZPAV, STOART, SAWP, ZASP, SAFT i STL. Przewodniczący składu orzekającego Komisji, mec. Rafał Sarbiński, ocenił wówczas wspólne tabele ozz jako wartość samą w sobie, zmierzającą do uporządkowania rynku. Jego zdaniem tabele były bardzo dobrze skonstruowane. Znalazło to potwierdzenie w praktyce. Prawomocnie zatwierdzone tabele od wielu lat z powodzeniem są stosowane przez organizacje zbiorowego zarządzania w Polsce w rozliczeniach z użytkownikami praw.


Jednak pod koniec 2013 r. niezadowolona z orzeczenia KPA reprezentująca część obiektów hotelowych w Polsce Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP) zaskarżyła część tabel do Sądu w Poznaniu. W trakcie postępowania Sąd powołał biegłego, który wydał opinie zasadniczo korzystne dla organizacji zbiorowego zarządzania.


Stawki wynagrodzeń wskazane w tabeli O TV-HT dotyczące odtwarzania za pomocą telewizorów w pokojach hotelowych, a więc w części mającej zasadnicze znaczenie w zakresie praw reprezentowanych przez SFP-ZAPA, biegły określił jako uwzględniające wysokość wpływów osiąganych z korzystania utworów i przedmiotów praw pokrewnych i pozostające z nimi w silnej korelacji. W odniesieniu do tych stawek biegły wskazał także, iż wynikająca z nich kwota ogólnego obciążenia podmiotów korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na rzecz wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie jest na poziomie zbliżonym do rynków porównywalnych w ramach UE.


Sąd nie podzielił stanowiska IGHP, że jeżeli z postępowania dowodowego wynika, że chociażby część tabeli nie spełniała ustawowych kryteriów należy ją w całości odrzucić. Sąd stwierdził jednoznacznie, że możliwe jest zatwierdzenie tabeli w części. Ma to istotne znaczenie, gdyż zatwierdzając stawki dotyczące repertuaru SFP-ZAPA, w tym samym postanowieniu Sąd odmówił zatwierdzenia części tabeli, w których prawa SFP-ZAPA nie występują - m.in. w zakresie w jakim tabela odnosi się do stawek za odtwarzanie z nośników dźwięku i za pomocną urządzeń służących do odbioru programów radiowych w pokojach hotelowych, holach, recepcjach, korytarzach, windach itp.


- Postanowienie Sądu w Poznaniu, choć jeszcze nieprawomocne, stanowi duży krok w kierunku uporządkowania rynku publicznego odtwarzania. Przybliża nas także do standardów panujących w innych krajach europejskich, gdzie hotele od dawna płacą autorom godziwe wynagrodzenia za korzystanie z ich twórczości. Zatwierdzone tabele to duży sukces twórców i zwieńczenie wieloletnich wysiłków reprezentujących ich organizacji. Mamy nadzieję na szybkie uprawomocnienie się tabel, abyśmy mogli przystąpić do ich stosowania w praktyce. Twórcy już wystarczająco długo czekają na należne im pieniądze – powiedział Dominik Skoczek, dyrektor SFP–ZAPA.

Scroll