Nowy Statut SFP zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy
ZAPA   20.12.2019

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem referendarza sądowego z dnia 10 października 2019 r. zatwierdził Statut Stowarzyszenia Filmowców Polskich uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Stowarzyszenia, który odbył się 23 marca 2019 roku.

Zobacz również

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po przeprowadzeniu szczegółowej analizy Statutu pod względem zgodności z prawem, w szczególności ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, pismem z dnia 17 grudnia 2019 r. zawiadomił sąd rejestrowy o braku uwag do treści Statutu.

Od dnia zatwierdzenia Stowarzyszenie działa na podstawie nowego Statutu, a zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zarządzaniu pierwsze zorganizowane na jego podstawie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich odbędzie się na wiosnę 2020 r.

Statut SFP

Scroll