Informacja dla użytkowników, do których zgłasza się MPLC w celu zawarcia umowy
ZAPA / Piotr Chaberski   14.02.2020

W ostatnim czasie do Stowarzyszenia Filmowców Polskich - ZAPA docierają niepokojące sygnały dotyczące działań spółki Motion Picture Licensing Company Polska (MPLC). Jest ona wpisana do prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru Niezależnych Podmiotów Zarządzających (NPZ).

Zobacz również

Jak wynika z informacji przekazywanych przez MPLC, spółka udziela licencji na publiczne odtwarzanie utworów audiowizualnych, odbywające się poza tradycyjną dystrybucją kinową, np. w bibliotekach, szkołach, lokalach gastronomicznych, hotelach, placówkach służby zdrowia.


Zgodnie z polskim prawem, Niezależne Podmioty Zarządzające mogą licencjonować prawa do konkretnych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Nie mają jednak statusu organizacji zbiorowego zarządzania, które działają na podstawie zezwolenia udzielonego przez ministra właściwego ds. kultury. Oznacza to, że masowe licencjonowanie utworów, jak również pośrednictwo przy poborze i wypłacie tantiem dla twórców leży poza zakresem ich działalności.


MPLC oraz inne Niezależne Podmioty Zarządzające, zgłaszając się do użytkowników powinny udowodnić swoje umocowanie do pobrania wynagrodzenia w odniesieniu do każdego konkretnego utworu. Nie jest wystarczające powoływanie się przez tego typu podmioty na uprawnienie do inkasowania za „wszystkie” utwory z katalogu danego producenta.


Niezależnym Podmiotom Zarządzającym nie przysługuje ustawowe domniemanie, na które mogą powoływać się organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ), tj. dochodzenie wynagrodzeń dla uprawnionych podmiotów bez obowiązku wskazywania konkretnych utworów objętych ochroną. Taką OZZ jest np. Stowarzyszenie Filmowców Polskich – ZAPA inkasujące wynagrodzenia dla współtwórców i producentów utworów audiowizualnych.


W błąd wprowadza informacja, że nabycie od Motion Picture Licensing Company tzw. Parasola Licencyjnego zwalnia z zawierania jakichkolwiek dodatkowych umów. Należy podkreślić, że twórcom utworów audiowizualnych przysługuje tzw. dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z ich dzieł m.in. na polu eksploatacji publiczne odtwarzanie. Oprócz uzyskania licencji na odtwarzanie filmu, każdy użytkownik zobowiązany jest zatem do zawarcia odpowiednich umów z organizacjami zbiorowego zarządzania dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia autorskiego. Podpisanie umowy z producentem lub jego agentem, nie zwalnia z obowiązku płacenia tantiem.


Dodatkowo należy wskazać, że OZZ dysponują zatwierdzonymi przez Komisję Prawa Autorskiego tabelami wynagrodzeń na polu eksploatacji odtwarzanie. W sposób transparentny jest w nich określone w jakiej wysokości i na rzecz których uprawnionych reprezentowanych przez poszczególne OZZ użytkownik powinien regulować wynagrodzenie. Takimi tabelami nie legitymuje się Motion Picture Licensing Company Polska, ani żaden inny Niezależny Podmiot Zarządzający działający na terenie Polski.

Scroll