Zaliczki specjalne SFP-ZAPA dla współtwórców utworów audiowizualnych
ZAPA   27.03.2020

W związku z trudną sytuacją, w jakiej znalazła się obecnie branża audiowizualna, SFP-ZAPA podjęło działania zachęcające swoich uprawnionych do wnioskowania o zaliczki regulaminowe na poczet przyszłych tantiem.

Zobacz również

Jednakże, biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności, w jakich znaleźli się twórcy pozbawieni nagle możliwości wykonywania swojej pracy, SFP-ZAPA postanowiło przyznać twórcom także dodatkowe zaliczki specjalne. Mogą się o nie ubiegać również autorzy, którzy nie spełniają wymagań do otrzymania zaliczki regulaminowej.

Zaliczki specjalne, podobnie jak zaliczki regulaminowe, przyznawane są na poczet przyszłych tantiem, ale ich spłata zostanie odroczona w czasie i nastąpi z naliczeń na konto uprawnionego w SFP-ZAPA, które pojawią się dopiero po 1 października 2020 roku. Przyznawane są one na następujących zasadach:

1.    Zaliczka przysługuje twórcom:
a)   którzy nie zalegają ze spłatą zaliczek regulaminowych przez okres dłuższy niż 3 lata;
b)    których konto w SFP-ZAPA nie jest obciążone zajęciem komorniczym;
c)    których suma naliczeń na konto uprawnionego w SFP-ZAPA w okresie ostatnich 3 lat wyniosła nie mniej niż 50 zł brutto;

2.    Zaliczka zostanie przyznana na wniosek uprawnionego w formie mailowej lub telefonicznej. Ma ona charakter jednorazowy i w przyszłości nie będzie podstawą do wyliczenia kolejnych zaliczek.

3.    Wysokość zaliczki stanowi 10% kwoty łącznych przychodów uzyskanych przez uprawnionego w SFP-ZAPA w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku, z zastosowaniem minimalnego progu zaliczki w kwocie 1000 zł brutto i maksymalnego w kwocie 5000 zł brutto.

4.    W przypadku uprawnionego będącego czynnym podatnikiem VAT, wypłata zaliczki nastąpi po przedstawieniu SFP-ZAPA faktury VAT. Kwota wypłaty zaliczki zostanie wówczas powiększona o wartość VAT.

Zaliczki specjalne zostaną uruchomione 1 kwietnia 2020 roku. Wnioski o zaliczkę specjalną przyjmować będziemy do 30 czerwca 2020 roku.Dane kontaktowe:

Katarzyna Mateńko
matenko@zapa.org.pl
tel: 22 581 43 72

Katarzyna Urbanowska
urbanowska@zapa.org.pl
tel: 22 581 43 67

Daniel Dadun
dadun@zapa.org.pl
tel: 22 581 43 75


Scroll