Zmiana zasad uwzględniania charakteryzatora w repartycji tantiem
ZAPA   29.07.2019

Uprzejmie informujemy, że Rada Administracyjna SFP-ZAPA na posiedzeniu w dniu 27 czerwca br. podjęła decyzję w sprawie zmiany dotychczasowych zasad uwzględniania charakteryzatora w repartycji tantiem.

Zobacz również

Zmianie uległa praktyka uzależnienia przyznania charakteryzatorowi wynagrodzenia, o którym mowa w art. 70 ust. 21 pr. aut., od zgody pozostałych współtwórców utworu audiowizualnego, których udział w tantiemach uległby zmianie w wyniku włączenia charakteryzatora do grona uprawnionych. Decyzją Rady Administracyjnej, producent filmu będzie uprawniony do autonomicznej decyzji o uwzględnieniu charakteryzatora w podziale należnych tantiem. Dodatkowo usunięto warunek określenia udziału procentowego wynagrodzenia charakteryzatora w treści umów realizatorskich pomiędzy producentem a poszczególnymi współtwórcami, który dotychczas był warunkiem koniecznym do przyznania charakteryzatorowi wynagrodzenia.

Wprowadzone zmiany upraszczają zasady dołączania charakteryzatora do podziału należności autorskich. Niemniej jednak Rada Administracyjna podtrzymuje swoje stanowisko, iż rola charakteryzatorów w procesie tworzenia produkcji audiowizualnych w zdecydowanej większości przypadków nie ma charakteru na tyle twórczego, by zakwalifikować tę grupę zawodową w całości do kategorii współtwórców utworu audiowizualnego.


Scroll