Dyrektor SFP-ZAPA wybrany wiceprezesem Stowarzyszenia Kreatywna Polska
ZAPA   12.09.2020

Nowy zarząd Stowarzyszenia Kreatywna Polska został wybrany podczas Walnego Zebrania Członków. Prezesem został Jerzy Kornowicz, wiceprezesami Jan Młotkowski oraz Dominik Skoczek. Po raz drugi funkcję w Zarządzie Kreatywnej Polski obejmuje reprezentant SFP-ZAPA, wcześniej jego członkiem był prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich – Jacek Bromski.

Zobacz również

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska odbyło się 11 września w formie hybrydowej: online oraz bezpośrednio, z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych. Wszyscy zainteresowani głosowali korzystając z platformy cyfrowej. W ten sposób wybrano także członków organów Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.


fot. Ludmiła Mitręga

Powierzenie Dyrektorowi SFP-ZAPA jakże istotnej funkcji w strukturach jedynego w Polsce stowarzyszenia zrzeszającego tak szeroką reprezentację środowisk kreatywnych, jest efektem wieloletniego zaangażowania organizacji w działalność na rzecz walki o słuszne interesy uprawnionych.  SFP-ZAPA od samego początku istnienia Stowarzyszenia, aktywnie uczestniczyła w  jego pracach, współtworząc stanowiska przedkładane w konsultacjach społecznych w sprawach z zakresu prawa autorskiego i działalności platform cyfrowych, biorąc udział w konferencjach uzgodnieniowych, komisjach senackich oraz sejmowych a także promując korzystną dla twórców legislację w instytucjach europejskich. Niewątpliwym sukcesem działań SFP-ZAPA w ramach Kreatywnej Polski było przekonanie licznych europarlamentarzystów do zagłosowania za przyjęciem Dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym i zawarcie w niej postanowień dotyczących adekwatnego i proporcjonalnego wynagrodzenia dla twórców.

Nadchodząca kadencja SKP może okazać się przełomowym czasem dla polskiego prawa autorskiego – mówi Dominik Skoczek - Trwa proces implementacji Dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, podczas którego będziemy przekonywać Ministerstwo Kultury do przyjęcia przepisów korzystnych dla środowisk kreatywnych, m.in. w kwestii odpowiedzialności platform za treści udostępniane przez użytkowników oraz odpowiedniego wynagradzania twórców za eksploatację internetową ich dzieł.

W nadchodzącej kadencji chcemy również skoncentrować się na nowej inicjatywie Komisji Europejskiej – Kodeksie Usług Cyfrowych. Chcemy wykorzystać tę okazję, aby wrócić do dyskusji z Ministerstwem Cyfryzacji o dostosowaniu przepisów polskiej ustawy o handlu elektronicznym do standardów europejskich. Polska jest jedynym krajem członkowskim, w którym platformy zarabiające na bezprawnym korzystaniu z twórczości mogą powoływać się na tak szerokie zwolnienia z odpowiedzialności. W rozmowach z Komisją Europejską chcemy pójść o krok dalej i zaproponować wprowadzenie mechanizmu „notice and staydown”.

Dyrektor SFP-ZAPA zauważa, że interwencji środowisk kreatywnych wymaga również projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, będący implementacją do polskiego porządku prawnego kolejnej wersji Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Przedstawiona na początku września br. propozycja Ministerstwa Kultury wydaje się próbą wyłączenia wszelkiej odpowiedzialności (karnej, cywilnej, administracyjnej) właścicieli serwisów wymiany treści udostępnianych przez użytkowników (działających na podobnej zasadzie jak YouTube, Cda, czy Chomikuj). Jest to sprzeczne z aktualnym orzecznictwem TSUE i uchwaloną już przez Radę UE i PE Dyrektywą o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, która odwrotnie niż projekt ustawy - odpowiedzialność platform wprost przesądza.

Wszystkich członków Stowarzyszenia czeka zatem wiele pracy – zaznacza - Mam nadzieję, że za trzy lata – również dzięki naszej aktywności – będziemy znajdować się już w innej rzeczywistości, w której prawa uprawnionych będą szanowane, a wsparcie kreatywności nie będzie jedynie pustym sformułowaniem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Kreatywna Polska działa na rzecz rozwoju i ochrony polskiej kultury i nauki, twórczości i innowacyjności. Jego celem jest upowszechnianie i zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury, ochrona praw moralnych i materialnych wynikających z działalności twórczej (naukowej, artystycznej, literackiej, publicystycznej czy innowacyjnej). Tworzy inicjatywy mające na celu dialog z opinią publiczną oraz swoją działalnością przyczynia się do edukacji kulturowej, naukowej i medialnej. Stowarzyszenie Kreatywna Polska jest reprezentacją różnych środowisk kreatywnych i innowacyjnych tj. twórców, naukowców, wydawców, producentów i przedsiębiorców z przemysłu kreatywnego i innowacyjnego wobec instytucji państwa, samorządu, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.


Scroll