Stanowisko SFP dot. implementacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych
ZAPA   6.10.2020

W związku z potrzebą implementacji europejskiej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych do polskiego porządku prawnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło się do Stowarzyszenia Filmowców Polskich z prośbą o konsultację projektu zmian ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii.

Zobacz również

Bardzo cieszą zawarte w projekcie rozwiązania służące promocji twórczości europejskiej oraz zapewnieniu stabilnego finansowania branży filmowej. System wsparcia kinematografii poprzez uiszczanie opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ma objąć dostawców usług na żądanie oraz nadawców zagranicznych. Dzięki temu, na wszystkich dostawców usług medialnych (w tym podmioty spoza polskiej jurysdykcji) zostaną nałożone podobne, niedyskryminujące nikogo, obowiązki.
Niemniej jednak SFP-ZAPA zwróciło uwagę ustawodawcy na konieczność wprowadzenia rozwiązania, które pozwoli PISF na pozyskanie informacji o przychodach uzyskiwanych przez takich dostawców/nadawców na terytorium RP.

W swoim stanowisku Stowarzyszenie Filmowców Polskich zaznaczyło, że wprowadzanie zmian w ww. ustawach powinno być spójne i skoordynowane nie tylko z dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych, ale także z treścią europejskiej dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Zaniepokojenie w tej kwestii wzbudził m.in. nowy art. 47l ustawy o radiofonii i telewizji, który zwalnia z odpowiedzialności wszystkie platformy udostępniania wideo. Zarekomendowano usunięcie wskazanego artykułu, ponieważ istnieje ryzyko, że tego typu generalne zwolnienie mogłoby być błędnie odczytane jako zwolnienie z odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa autorskiego.

Za nieudany pomysł uznano także propozycję zwolnienia z opłat na rzecz PISF nadawców, których łączny udział w widowni wszystkich rozpowszechnianych programów nie przekroczył 1%. W obliczu fragmentaryzacji rynku telewizyjnego tego typu rozwiązanie nie znajduje uzasadnienia.

Zapraszamy do lektury pełnej treści stanowiska Stowarzyszenia Filmowców Polskich:
Stanowisko SFP w sprawie implementacji DAUM.pdf

Scroll