Prawomocne zatwierdzenie tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów w hotelach
ZAPA   7.10.2020

Postanowieniem z dnia 6 października 2020 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z 9 maja 2019 roku zatwierdzającego część tabel wynagrodzeń za odtwarzanie filmów i muzyki odnoszącą się do hoteli.

Zobacz również

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne i nie przysługuje od niego skarga kasacyjna. Tym samym ostatecznie potwierdzona została słuszność wnioskowanych przez organizacje zbiorowego zarządzania stawek za odtwarzanie utworów, m.in. w pokojach hotelowych.

Tabele autorstwa ośmiu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, w tym SFP-ZAPA, zostały zatwierdzone postanowieniem Komisji Prawa Autorskiego już w lipcu 2013 roku. Przewodniczący Zespołu Orzekającego Komisji, adw. dr Rafał Sarbiński, ocenił je wówczas jako wartość samą w sobie, zmierzającą do uporządkowania rynku. Wskazał też na bardzo dobrą konstrukcję tabel. Jednak niezadowolona z orzeczenia Komisji Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego reprezentująca część obiektów hotelowych w Polsce zaskarżyła część tabel do Sądu w Poznaniu.

W trakcie postępowania Sąd powołał biegłego, który wydał opinie zasadniczo korzystne dla organizacji zbiorowego zarządzania. Wskazał w nich m.in., że wynikająca z tabel kwota ogólnego obciążenia podmiotów korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania jest na poziomie zbliżonym do rynków porównywalnych w ramach UE.

To już kolejna w ostatnim czasie prawomocnie zatwierdzona tabela stawek wynagrodzeń dla uprawnionych chronionych przez SFP-ZAPA. Po tym jak w 2018 roku ostatecznie potwierdzona została słuszność stawki 2,2% za reemisję utworów audiowizualnych, twórcy odnoszą teraz sukces na polu odtwarzania. I choć orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego zostało wydane w 2013 roku,  to sądom powszechnym aż 7 lat zajęło zasądzenie stawek. Mimo to cieszę się, że po tych wszystkich latach bojów sądowych, twórcy w najbliższym czasie otrzymają wreszcie godziwe wynagrodzenie od hoteli. Liczę, że w  najbliższych tygodniach zatwierdzone zostaną również tabele wynagrodzeń za wyświetlanie filmów w kinach – powiedział Jacek Bromski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Prawomocnie zatwierdzona tabela to najlepszy prezent dla SFP-ZAPA, które w tym roku obchodzi 25-lecie swojej działalności. Decyzja sądu potwierdza konsekwencję działania i skuteczność organizacji w zakresie ochrony praw twórców. Tabele wynagrodzeń, które zyskały najpierw akceptację arbitrów Komisji Prawa Autorskiego, będących ekspertami w dziedzinie praw autorskich i praw pokrewnych, a następnie zostały zatwierdzone przez sądy powszechne obu instancji, dają organizacjom zbiorowego zarządzania niezwykle silny mandat do dochodzenia wynagrodzeń należnych twórcom. Otoczenie prawne zmienione ustawą z czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi, a teraz także obowiązujące tabele, stanowią dobrą okazję do aktualizacji stosunków umownych z obiektami hotelowymi. Mam nadzieję, że pozwoli to także zbudować z nimi silne relacje partnerskie na wiele najbliższych lat – skomentował postanowienie Sądu Apelacyjnego Dominik Skoczek, Dyrektor SFP-ZAPA.

Scroll