Stawki wynagrodzeń za wyświetlanie bez zmian
ZAPA   17.12.2020

Pod koniec listopada br. Zespół Orzekający Komisji Prawa Autorskiego (ZO KPA) wydał decyzje, w których wyłącznie z przyczyn formalnych odmówił zatwierdzenia tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (OZZ) za wyświetlanie filmów w kinach. Arbitrzy KPA w ogóle nie odnieśli się do wysokości stawek wynagrodzeń zawartych we wnioskach OZZ. Decyzje Komisji nie są prawomocne.

Zobacz również

W lipcu 2019 roku ZO KPA na podstawie art. 62 Kodeksu postępowania administracyjnego, podjął decyzję o połączeniu spraw z wniosków pięciu organizacji zbiorowego zarządzania do wspólnego rozpoznania. Jednak kończąc postępowanie w I instancji ZO KPA uznał, iż wszystkie OZZ powinny złożyć jeden wspólny wniosek o zatwierdzenie tabel. Tym samym użytkownicy praw oraz podmioty uprawnione półtora roku oczekiwały na rozstrzygnięcie, które zapadło w oparciu o kwestie formalne znane już w momencie składania wniosków przez OZZ w połowie 2019 roku.
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, nie zgadzając się z decyzją ZO KPA, będzie w najbliższym czasie odwoływać się od tego orzeczenia.

Co w praktyce oznacza decyzja ZO KPA?
Z uwagi na brak oceny merytorycznej KPA wobec stawek OZZ zawartych w tabelach, w rozliczeniach z użytkownikami praw będą stosowane dotychczasowe stawki ukształtowane przez kilkunastoletnią praktykę rynkową. Niezmiennie więc łączna stawka dla SFP-ZAPA i ZAiKS-u wynosić będzie 2,1%. Podmioty, które będą odmawiały regulowania należnych twórcom wynagrodzeń, muszą liczyć się z pozwami ze strony reprezentujących je organizacji. Brak tabel nie stanowi bowiem przeszkody w inkasowaniu tantiem, których obowiązek regulowania nakłada na kina art. 70 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wielokrotnie wskazywały na to sądy powszechne rozstrzygające spory sądowe OZZ z użytkownikami praw. Przykładem jest choćby listopadowe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie Stowarzyszenia Filmowców Polskich przeciwko największej sieci kin w Polsce Cinema City (więcej na ten temat tutaj).

Wypowiadanie umów – cui bono?
Do organizacji zbiorowego zarządzania docierają sygnały, iż na niektóre kina wywierane są naciski, aby wypowiadać umowy OZZ. Działania polegające na nakłanianiu do zrywania umów są obecnie przedmiotem zaawansowanych analiz prawnych pod kątem tego, czy nie wypełniają one znamion czynu nieuczciwej konkurencji. Kina są przy tym mylnie informowane, iż listopadowa decyzja KPA oznacza, że stawki organizacji przestają obowiązywać. Nieprawdziwe są bowiem stwierdzenia, jakoby niezatwierdzenie tabel z przyczyn proceduralnych (zawężająca interpretacja przepisów przez ZO KPA wskazująca, że wniosek o zatwierdzenie tabel musi być jeden) oznaczało, że kina nie muszą płacić tantiem według łącznej stawki za prawa autorskie 2,1% obowiązującej od niemal 20 lat. Kina decydujące się na taki krok narażają się nie tylko na pokrycie kosztów procesów, w tym na ponoszenie przez wiele lat kosztów obsługi prawnej, ale także na to, iż finalnie będą zobowiązane do zapłacenia tantiem wraz z wysokimi odsetkami. Namawianie do wypowiadania umów przez kina studyjne i lokalne może być odczytywane wyłącznie jako próba działania ich kosztem na korzyść największych kin wielosalowych.

Podczas gdy małe kina grające ambitny repertuar przez lata rzetelnie regulowały tantiemy na rzecz twórców reprezentowanych przez SFP-ZAPA, multipleksy odmawiały płacenia powołując się na rzekome nieakceptowanie stawek OZZ przez pozostałe kina. Po wielu latach kina wielosalowe przegrywają w sądach, więc tym bardziej niezrozumiałe są próby instrumentalnego wykorzystywania kin studyjnych i lokalnych wyłącznie dla próby wzmocnienia argumentacji w sądach podmiotów dysponujących niejednokrotnie gigantycznym korporacyjnym kapitałem.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich od wielu lat dąży do zatwierdzenia tabel stawek wynagrodzeń dla reprezentowanych przez siebie twórców filmowych. Po raz kolejny na drodze do tego pojawiają się kwestie wyłącznie proceduralne. Tym samym, z uwagi na niezmienny od kilkunastu lat brak zatwierdzonych tabel, decydujące znaczenie według jakiej stawki należy regulować tantiemy dla twórców filmowych będą miały praktyka rynkowa, a w przypadku prób jej negowania - rozstrzygnięcia sądów powszechnych.

Scroll