Rekordowe wypłaty SFP-ZAPA dla uprawnionych w roku pandemii Covid-19. Ponad 146 milionów zł
ZAPA   25.03.2021

Podczas całego 2020 pandemicznego roku SFP-ZAPA wypłaciła autorom i producentom rekordowe w swojej historii 146,8 miliona złotych. Tak ogromna skala pomocy była możliwa dzięki niezwykłej mobilizacji Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych, organizacji zbiorowego zarządzania należącej do Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Większa część tej sumy trafiła do polskich twórców i producentów, którzy powierzyli swoje prawa SFP-ZAPA – organizacji zbiorowego zarządzania należącej do SFP.

Zobacz również

Nie wiem jak długo ta zaraza będzie uprzykrzać nam życie. Mogę jednak obiecać, że tak długo jak będzie to potrzebne, będę robił wszystko żeby udzielić pomocy każdemu, kto z powodu pandemii znalazł się w trudnej sytuacji - mówi Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

W obliczu pandemii koronawirusa podjęto niemal wszystkie możliwe i dostępne środki by maksymalnie wesprzeć twórców i producentów w tym trudnym czasie. 146,8 mln zł, które znalazły się bezpośrednio na kontach polskich i zagranicznych uprawnionych, to najwyższy w historii wynik, a przyrównując to do roku 2019 - oznacza wzrost łącznej kwoty przekazanych tantiem o ponad 30%. Na ten wynik złożyły się regularne wypłaty oraz cały szereg dodatkowych działań podjętych przez organizację w trakcie trwania pandemii. Do najważniejszych zaliczyć należy przede wszystkim:

•    Umożliwienie autorom, którzy powierzyli swoje prawa w SFP-ZAPA podejmowania zaliczek socjalnych na poczet przyszłych tantiem - z terminem rozpoczęcia spłaty dopiero od roku 2022. Procedura przyznawania i podejmowania zaliczek była bardzo prosta i co najważniejsze - odbywała się w pełni drogą elektroniczną. Dzięki temu rozwiązaniu autorzy mogli uzyskać doraźną pomoc już w pierwszej fazie pandemii.

•    Po raz pierwszy w historii SFP-ZAPA umożliwiono zrzeszonym w niej producentom podjęcie zaliczek na poczet przyszłych tantiem z tytułu reemisji. Podobnie jak w przypadku autorów procedura podjęcia zaliczki została maksymalnie uproszczona. W rezultacie na konta producentów już w kwietniu 2020 roku trafiło 4,6 mln zł.

•    Przyśpieszenie wypłat standardowych. Odpowiednio do sytuacji, przeorganizowano prace poszczególnych działów w SFP-ZAPA, tak by wszystkie siły skierować na skrócenie terminów realizacji repartycji. Efekt? Pierwsze wypłaty (za II półrocze 2019 roku) rozpoczęto w połowie kwietnia ub.r., czyli ponad dwa miesiące przed planowanym terminem. Biorąc pod uwagę liczbę użytkowników i repartycji koniecznych do wykonania, był to ogromny sukces całego zespołu, który przeniósł się bezpośrednio na realną korzyść dla uprawnionych. Co istotne, nawet w przypadku repartycji dla producentów, które wykonywane są przez partnera zagranicznego – AGICOA, udało się wynegocjować zmiany przyśpieszające proces podziału należności. W rezultacie polscy producenci otrzymali pieniądze już w połowie czerwca, czyli półtora miesiąca wcześniej niż miało to miejsce w latach ubiegłych.

•    Uproszczenie wszelkich procedur dokumentowych w SFP-ZAPA. Formalności ,takie jak składanie podań o zaliczki czy przekazywanie umów powierzenia praw w zarząd, zostały w pełni  zdigitalizowane. Spotkało się to z dużym uznaniem ze strony uprawnionych. Aktualnie w SFP-ZAPA prowadzone są prace nad metodami wdrożenia tych rozwiązań na stałe przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa danych.

•    Podjęcie przez Radę Administracyjną SFP-ZAPA decyzji o uwolnieniu kwot uznanych za niepodlegające podziałowi. Dzięki tej decyzji na konta uprawnionych trafiły dodatkowe niemal 9 mln zł. Środki te w przyszłości będą dysponowane zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków SFP, które z powodu pandemii nie mogło się odbyć w roku 2020.

•    Dzięki silnej pozycji w Radzie Dyrektorów AGICOA, która decyduje o sposobie repartycji środków uzyskanych dla producentów z reemisji, SFP-ZAPA udało się nakłonić partnerów do uruchomienia specjalnych rezerw, dzięki którym na konta polskich producentów trafiło dodatkowe kilkaset tysięcy złotych.

•    W grudniu ub. r., Rada Administracyjna SFP-ZAPA podjęła decyzję, by w ramach pomocy finansowej przekazać dodatkowe kwoty z rozwiązanych rezerw autorom i producentom, którzy powierzyli SFP-ZAPA prawa do zbiorowego zarządzania. Łączna kwota dodatkowego wsparcia z tego tytułu wyniosła 11,6 mln zł.

Dodatkowo Stowarzyszenie Filmowców Polskich udzieliło wsparcia w wysokości 1,6 mln zł. Na kwotę tę składa się ponad 41 tys. obiadów przygotowanych do tej pory przez należącą do SFP restaurację Cinema Paradiso i dostarczonych do członków SFP. Warto dodać, że w wyjątkowych sytuacjach pracownicy biura SFP pomagają także członkom w zakupie leków czy wyręczają ich w drobnych zakupach spożywczych. Środki zostały również przekazane na specjalne zapomogi dla zrzeszonych w SFP filmowców. Pomocą zostali objęci także najmłodsi przedstawiciele środowiska filmowego w ramach programu „System wsparcia Członków Koła Młodych SFP”. SFP przekazało również środki na prowadzony przez PISF program „Stypendia dla twórców filmowych”.

#SFPpomaga

Scroll