Decyzja Ministra Kultury w sprawie zezwolenia SFP-ZAPA stała się ostateczna
ZAPA   10.05.2021

23 lutego 2021 r. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wydał decyzję o zmianie zezwolenia Stowarzyszenia Filmowców Polskich na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Minister jednoznacznie przychylił się do wszystkich wniosków formułowanych przez SFP-ZAPA w przedkładanych w postępowaniu stanowiskach i przesądził, że SFP-ZAPA efektywnie wykonuje zbiorowy zarząd na wszystkich polach eksploatacji objętych dotychczasowym zezwoleniem, oprócz tych, które w praktyce obrotu straciły całkowicie na znaczeniu.

Zobacz również

Rozstrzygnięcie stanowi efekt postępowania, które Minister był zobowiązany przeprowadzić z urzędu zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.  Miało ono na celu przede wszystkim dostosowanie treści zezwolenia SFP-ZAPA do terminologii przyjętej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „ustawa”) w zakresie pól eksploatacji. Poprzednia weryfikacja treści zezwolenia miała miejsce w 2003 roku, a od tego czasu zmianie uległa nie tylko ustawa, ale i faktyczny sposób korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych. Praktyczne znaczenie utraciła eksploatacja poprzez „wprowadzanie do pamięci komputera” ze względu na jej nierozerwalne związanie z polem eksploatacji „zwielokrotnianie”. Powyższe uzasadniało usunięcie tego pola z treści zezwolenia. Decyzja zmieniła również nieaktualną już formułę opisującą działalność organizacji nadawczych („nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawanie za pośrednictwem satelity”) na zdefiniowane w art. 6 ustawy pole eksploatacji „nadawanie”.  

Jednocześnie Minister odrzucił wszelkie wnioski składane przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, zmierzające do ograniczenia zakresu działalności SFP-ZAPA. W związku z tym, że PIKE nie wniosła wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przewidzianym w przepisach 14-dniowym terminie, decyzja stała się ostateczna. Treść obowiązującego od 23 lutego 2021 zezwolenia SFP-ZAPA  jest dostępna poniżej.

Treść zezwolenia:
Stowarzyszeniu Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie udziela się zezwolenia na zbiorowe zarządzanie:

I.    prawami autorskimi do utworów audiowizualnych na następujących polach eksploatacji:

1)    utrwalanie;
2)    zwielokrotnianie;
3)    wprowadzanie do obrotu;
4)    użyczenie;
5)    najem;
6)    publiczne wyświetlenie;
7)    publiczne odtworzenie;
8)    nadawanie;
9)    reemitowanie;
10) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

II. prawami pokrewnymi przysługującymi producentom utworów audiowizualnych do wideogramów na następujących polach eksploatacji:

1)    zwielokrotnianie;
2)    wprowadzanie do obrotu;
3)    użyczenie;
4)    najem;
5)    publiczne odtworzenie;
6)    nadawanie;
7)    reemitowanie;
8)   publiczne udostępnianie wideogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 Decyzja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na sprawowanie zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi przez SFP-ZAPA 


Scroll