Rząd przyjął projekt ustawy implementującej dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych
ZAPA / Zespół SFP-ZAPA   8.07.2021

W środę, 30 czerwca do Sejmu wpłynął projekt ustawy, której celem jest wdrożenie nowelizacji europejskiej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych do polskiego porządku prawnego. Ministerstwo uwzględniło wiele uwag przedłożonych w stanowisku Stowarzyszenia Filmowców Polskich z października 2020 roku. Proponowane zmiany mają objąć ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawę o kinematografii. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu ma termin na przygotowanie sprawozdania do 20 lipca.

Zobacz również

Potrzeba implementacji europejskiej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych do polskiego porządku prawnego jest niezaprzeczalna. Konieczne jest dostosowania przepisów zapewniających stabilne finansowanie branży filmowej do szybko zmieniającego się rynku medialnego i objęcie dostawców usług na żądanie oraz nadawców zagranicznych opłatą na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dlatego bardzo cieszy przyjęcie przez rząd projektu ustawy implementującej europejskie przepisy, dzięki którym na wszystkich dostawców usług medialnych zostaną nałożone podobne, niedyskryminujące nikogo, obowiązki.

Nowelizacja związana jest przede wszystkim ze znaczącymi zmianami technologicznymi, które nastąpiły od czasu poprzedniej zmiany dyrektywy w 2007 r., w szczególności wzrostem znaczenia krótkich form wideo, w tym treści tworzonych przez użytkowników oraz zwiększeniem udziału w rynku dostawców wideo na żądanie, a najważniejsze przewidziane zmiany polegają na wprowadzeniu:


  • przepisów dotyczących prowadzenia działalności związanej z dostarczaniem platform udostępniania wideo, w tym zasad zgłoszenia prowadzenia takiej działalności, oraz ochrony przed treściami nawołującymi do przemocy oraz zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi małoletnich,
  • nowych zasad dotyczących działalności reklamowej w usługach medialnych,
  • modyfikacji zasad promowania twórczości europejskiej w usługach medialnych na żądanie, w tym wprowadzenie obowiązku do przeznaczania co najmniej 30% zawartości katalogu takich usług na audycje europejskie, w tym wytworzone pierwotnie w języku polskim, oraz odpowiedniego wyeksponowania tych audycji w katalogu,
  • modyfikacji przepisów dotyczących obowiązków wprowadzania udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w tym również w usługach medialnych na żądanie,
  • rozszerzeniu podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej o nadawców telewizyjnych posiadających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a uzyskujących przychody na terytorium Polski.


Stowarzyszenie Filmowców Polskich brało udział w konsultacjach społecznych dotyczących procedowanych przepisów, organizowanych we wrześniu 2020 r. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy uwzględnia część postulatów zgłaszanych w ich trakcie. Przychylono się m.in. do takich wniosków jak:


  • wykreślenie z projektu proponowanego art. 47l, który zwalniał platformy udostępniania wideo z odpowiedzialności za treści umieszczone na platformie,
  • doprecyzowanie zakresu wyłączenia z definicji „platform udostępniania wideo” serwisów społecznościowych. Określono także kryteria brane pod uwagę przy ocenie zasadniczej funkcji usługi oraz doprecyzowano samą definicję „platformy udostępniania wideo”,
  • wprowadzenie rozwiązań mających ułatwić wyliczenie i pobieranie opłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w tym od zagranicznych nadawców i dostawców VoD. Według obecnego, przyjętego przez rząd, projektu ustawy, podmioty zobowiązane zostaną do składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dyrektor PISF będzie mógł się również zwracać do nich o przedstawienie wyjaśnień, a także o informacje od Przewodniczącego KRRiT w sprawie sprawozdań i zeznań podatkowych takich podmiotów przekazanych do KRRiT.


Poza wymienionymi powyżej zmianami do projektu ustawy wprowadzono także obowiązek przekazywania do KRRiT przez dostawców usług medialnych sprawozdań finansowych lub zeznań podatkowych oraz informacji o rocznych przychodach i kosztach dotyczących poszczególnych dostarczanych przez niego usług medialnych (nowy art. 37a). Przepis przewiduje też możliwość zwracania się przez KRRiT do swoich odpowiedników w UE o podobne informacje.


W projekcie znalazły się również przepisy dotyczące ochrony integralności usługi medialnej – w sytuacji braku zgody jej dostawcy np. poprzez skróty, przerywanie czy zakrywanie niektórych elementów usługi (nowy art. 44b). Dodano też regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, zapewniające, że dane małoletnich przetwarzane przez dostawców VoD lub nadawców nie będą wykorzystywane do marketingu bezpośredniego, profilowania czy reklamy ukierunkowanej behawioralnie.


Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu ma termin na przygotowanie sprawozdania do 20 lipca.

Scroll