Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do implementacji przepisów dotyczących praw autorskich
ZAPA   28.07.2021

Przedstawiciele Komisji Europejskiej zaapelowali o jak najszybsze podjęcie prac nad wdrożeniem dyrektywy 790/2019 w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym oraz dyrektywy 789/2019 ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mających zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji ich programów. Odezwa jest skierowana do tych państw członkowskich, które do tej pory nie wywiązały się jeszcze z tego obowiązku, w tym m.in. Austrii, Czech, Danii, Estonii, Hiszpanii, Francji, a także Polski, w której prace legislacyjne nad nowymi przepisami formalnie jeszcze się nie rozpoczęły. Termin na wdrożenie dyrektywy minął 7 czerwca br.

Zobacz również

Wdrożenie obu dyrektyw do przepisów krajowych jest dla europejskich twórców niezwykle ważne. Wiele państw członkowskich zakończyło już proces legislacyjny i wprowadziło zaktualizowane przepisy, a w innych prace toczą się jeszcze w krajowych organach ustawodawczych. W Polsce ten proces jeszcze się nie rozpoczął.


Z uwagi na te różnice Komisja Europejska zwróciła się do Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Chorwacji, Irlandii, Włoch, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji oraz Polski i wezwała te kraje do przekazania informacji o sposobach wdrażania przepisów zawartych w dyrektywach do krajowego prawodawstwa, a także etapie na jakim są prace legislacyjne.


Ponieważ powyższe kraje członkowskie nie poinformowały europejskich instytucji o sposobach implementacji dyrektyw lub zrobiły to tylko częściowo, Komisja podjęła w poniedziałek, 26 lipca decyzję o wszczęciu wobec nich formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wezwała do jak najszybszego wyeliminowana tegoż uchybienia.


Obie dyrektywy mają na celu unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących praw autorskich oraz stworzenie przejrzystych reguł dotyczących korzystania z utworów w środowisku cyfrowym. Europejskie przepisy wzmacniają pozycję sektorów kreatywnych oraz użytkowników treści cyfrowych, a także zakładają sprawiedliwy podział zysków z tytułu eksploatacji ich dzieł online. Termin na ich implementację do ustawodawstwa krajowego upłynął 7 czerwca 2021 r.


Państwa członkowskie, do których kierowane było wezwanie, mają teraz dwa miesiące na odpowiedź i podjęcie niezbędnych działań. W przypadku braku satysfakcjonującej reakcji Komisja Europejska w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub zwrócić się do TSUE o nałożenie kary.Scroll