Apel dot. ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
ZAPA   27.07.2021

Rola kultury w umacnianiu świadomości narodowej i rozwoju społeczeństwa jest niezaprzeczalna i niepodważalna. Kultura nie tylko definiuje wspólnotę narodową, lecz także pobudza do intelektualnej ciekawości, poszerza nasze horyzonty, ułatwia komunikowanie się, a także przyczynia się do rozwoju innowacyjności, kreatywności i solidarności społecznej. Bez niej nie byłby możliwy rozwój technologiczny oraz tak ważny obecnie proces cyfrowej transformacji.

Zobacz również

Szanowny Panie Prezydencie!

Dziękujemy za poparcie rozszerzenia opłaty reprograficznej na nowoczesne urządzenia multimedialne, wyrażone na spotkaniu z grupą twórców w listopadzie ubiegłego roku. Dziękujemy za to spotkanie i późniejsze deklaracje – pokazały ono Pańskie zrozumienie dla problemów polskiej kultury. Wierzymy, że dzięki wsparciu Pana Prezydenta zmiany wprowadzane ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego, przygotowywaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, mogą trwale wzmocnić pozycję twórców w Polsce.


Rola kultury w umacnianiu świadomości narodowej i rozwoju społeczeństwa jest niezaprzeczalna i niepodważalna. Kultura nie tylko definiuje wspólnotę narodową, lecz także pobudza do intelektualnej ciekawości, poszerza nasze horyzonty, ułatwia komunikowanie się, a także przyczynia się do rozwoju innowacyjności, kreatywności i solidarności społecznej. Bez niej nie byłby możliwy rozwój technologiczny oraz tak ważny obecnie proces cyfrowej transformacji. Choć źródłem aktywności kulturalnej nie jest z zasady chęć generowania zysków, nie można zapominać o jej istotnej roli w obserwowanym w naszym kraju wzroście gospodarczym. Kultura ma realny wpływ na polską gospodarkę, dając zatrudnienie ponad 300 tys. osób i generując ponad 3,5 proc. PKB. Częścią szeroko rozumianej kultury narodowej są również film i prasa. Film, będący zarówno dziełem artystycznym jak i środkiem wychowania artystycznego. Prasa, będąca zarówno źródłem twórczości, jak i środkiem szerokiego upowszechniania kultury.


Dostrzegając rolę kultury w polskim życiu społeczno-gospodarczym, stworzono projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, której celem jest zapewnienie kilkudziesięciu profesjom i kilkudziesięciu tysiącom ludzi polskiej kultury perspektywy godnych warunków do życia i pracy. Dzięki dostrzeżeniu wagi problemu ustawa została włączona w tzw. Polski Ład. Przedstawiony przez Ministerstwo Kultury projekt ustawy to dzieło ponad 80 organizacji zrzeszających twórców z całej Polski, a także wynik kilku lat konsultacji i dyskusji, i – nie ma co ukrywać –  licznych kompromisów. Dodatkowo polski projekt ustawy jest wyrazem solidarnościowej postawy twórców wobec części środowiska znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, gdyż przewiduje, że dostęp do świadczeń społecznych i zdrowotnych w części finansowany będzie z opłaty reprograficznej stanowiącej rekompensatę z tytułu korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego.


Opłata reprograficzna jest nie tylko powiązana z projektem ustawy o artystach zawodowych, ma znacznie szersze znaczenie – jest integralną częścią systemu wsparcia dla kultury. Sama opłata nie jest niczym nowym ani w środowisku prawnym Polski, ani Unii Europejskiej. Wynika wprost z dyrektywy unijnej 2001/29/WE oraz ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Należy też pamiętać, że opłata reprograficzna jest rekompensatą dozwolonego użytku, prawa użytkownika do korzystania na swoje potrzeby i swoich bliskich z treści chronionych prawami autorskimi. W Polsce dozwolony użytek jest najszerszy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.


Polskie przepisy są jednak bardzo anachroniczne i nie odzwierciedlają obecnego cyfrowego sposobu konsumpcji kultury. Celem ustawy jest zatem jedynie aktualizacja listy o urządzenia, z których obecnie korzystamy do wymiany dóbr kulturowych. Czołowi producenci sprzętu elektronicznego ponoszą opłaty reprograficzne nałożone na nich z tego tytułu we wszystkich krajach Unii Europejskiej, gdzie wprowadzono dozwolony użytek i zapewniono obywatelom swobodę prywatnego kopiowania. Dlaczego zatem sytuacja w Polsce ma wyglądać inaczej? Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego przyczyni się do tego, że polscy artyści będą mieli warunki podobne do tych, które od dekad mają twórcy niemieccy, francuscy, węgierscy czy holenderscy. Wzmocniona w ten sposób polska kultura będzie miała szansę stać się jeszcze bardziej atrakcyjna nie tylko dla Polaków, ale także i za granicą. Takie działanie będzie miało również pozytywny wpływ na naszą dyplomację kulturową, która ma istotne znaczenie w promocji kraju na arenie międzynarodowej.


Panie Prezydencie,

wielokrotnie wykazywał się Pan troską o kulturę i jej rozwój mówiąc, że państwo powinno roztaczać nad nią wielowymiarowy mecenat. Mamy nadzieję, że nadal możemy liczyć na Pańską po-moc. Apelujemy zatem o wsparcie ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w proponowanym obecnie kształcie, gwarantującym zarówno godne życie artystów, jak i rozwój polskiej kultury. Z uwagi na to, że dyskurs publiczny na temat projektu ustawy jest bardzo gorący, będziemy wdzięczni za możliwość spotkania z Panem Prezydentem. Chcielibyśmy móc przedstawić nasze argumenty, które często nie mogą się przebić przez intensywnie prowadzoną kampanię medialną producentów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego, pełną insynuacji i przekłamań skierowanych pod adresem twórców kultury.


Łączymy wyrazy szacunku


Bogusław Chrabota                     Jacek Bromski               
Prezes Izby Wydawców Prasy      Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich   


Krzysztof Skowroński

Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich


Alicja Grawon-Jaksik

Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych


Maciej Hoffman

Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL


Dominik Skoczek

Dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych ZAPA


Apel dot. ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego do Prezydenta RP Andrzeja Dudy (PDF)

Scroll