TSUE odrzucił skargę polskiego rządu na dyrektywę o prawie autorskim
ZAPA   5.05.2022

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę polskiego rządu dotyczące dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Wyrok TSUE to wspaniała wiadomość dla polskich twórców oraz szansa na przyśpieszenie prac nad długo oczekiwanym wdrożeniem dyrektywy do polskiego prawa.

Zobacz również

Spór dotyczył artykułu 17 dyrektywy, który wprowadza odpowiedzialność dostawców usług internetowych takich jak m.in. YouTube czy Facebook za treści dostępne na ich serwisach. Przepis ten zobowiązuje dostawców m.in. do uzyskiwania licencji na utwory zamieszczane przez ich użytkowników oraz dołożenia wszelkich starań, by treści przez nich zamieszczane nie naruszały praw autorskich.


Zdaniem polskiego rządu artykuł 17 w tym kształcie nosi znamiona „cenzury prewencyjnej” i stwarza zagrożenie dla wolności wypowiedzi w internecie. Strona polska postulowała stwierdzenie nieważności tego przepisu, jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie przychylił się do tego wniosku i we wtorek 26 kwietnia w całości odrzucił polską skargę przeciw unijnym prawodawcom, czyli Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE.


W uzasadnieniu wyroku TSUE argumentował, że wbrew twierdzeniom przedstawicieli polskiego rządu, obowiązek nałożony na dostawców usług online polegający na weryfikowaniu treści został w przepisach dyrektywy „otoczony odpowiednimi gwarancjami” mającymi zapewnić użytkownikom należną im wolność wypowiedzi i prawo do informacji. Co więcej skarżone postanowienia dyrektywy są w pełni współmierne do jej celów, czyli ochrony praw autorskich.


Ogromna szansa i długie oczekiwanie
Dyrektywę w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym Parlament Europejski przyjął w czerwcu 2019 r. Jej celem jest unowocześnienie unijnych przepisów w zakresie prawa autorskiego oraz stworzenie przejrzystych reguł dotyczących korzystania z utworów w środowisku cyfrowym. Jednym ze środków do realizacji tych założeń jest jednoznaczne przesądzenie (w art. 17 ust. 1 dyrektywy) o odpowiedzialności serwisów internetowych za treści zamieszczane przez ich użytkowników.


Termin na wdrożenie unijnych postanowień do prawa krajowego minął 7 czerwca 2021 r., jednak Polska do tej pory nie przedstawiła nawet stosownego projektu ustawy.


Powyższy wyrok TSUE jednoznacznie opowiada się po stronie twórców i przesądza o konieczności wdrożenia nowych zasad do systemów krajowych. Daje też nadzieję na przyśpieszenie prac nad polską implementacją oraz jak najszybsze przedstawienie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stosownego projektu ustawy, na który polscy twórcy czekają od bardzo dawna. 


Scroll