Zakaz rozpowszechniania w sieciach telewizji kablowej
ZAPA   4.10.2007

Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2006 roku w Sieradzu na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie przeciwko operatorowi kablowemu (…) w (…) o zaniechanie naruszeń prawa autorskiego i zapłatę 80 000 zł

Zobacz również

W przedmiocie wniosków powoda o zobowiązanie strony pozwanej do udzielenia informacji i udostępnienie dokumentów oraz o zabezpieczenie powództwa

 

postanawia

 

1. (…)

 

2. zabezpieczyć roszczenia powoda poprzez zakazanie operatorowi kablowemu (…) w (…) na czas trwania procesu dokonywania reemisji w sieciach telewizji kablowej utworów audiowizualnych nadawanych w programach telewizyjnych do czasu prawomocnego zakończenia procesu.

Scroll