List unijnych ministrów kultury do Komisji Europejskiej
ZAPA   10.01.2013

Europa, stojąc w obliczu ogromnych wyzwań ekonomicznych, społecznych i politycznych, musi dokonać mobilizacji swoich atutów, których źródłem jest żywotność jej kultury.

Zobacz również

TREŚĆ LISTU


Pani Neelie KROES
Wiceprzewodnicząca
odpowiedzialna za agendę cyfrową,

 

 


Pani Androulla VASSILIOU
Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności, sportu, mediów i młodzieży,

Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności, sportu, mediów i młodzieży,


Pan Michel BARNIER
Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług
Komisja Europejska
BERL 10/034
B - 1049 Bruksela
                                                                                                                                                                                                                                       

28 listopada 2012

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usługKomisja EuropejskaBERL 10/034B - 1049 Bruksela                                                                                                                                                                                                                                       28 listopada 2012


Pani Wiceprzewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowny Panie Komisarzu,

Europa, stojąc w obliczu ogromnych wyzwań ekonomicznych, społecznych i politycznych, musi dokonać mobilizacji swoich atutów, których źródłem jest żywotność jej kultury. W komunikacie na temat sektorów dotyczących sfery kultury i kreacji, który został przyjęty z Państwa inicjatywy dnia 26 września 2012 roku, Komisja Europejska uwypukliła pilność tej sprawy. Obecnie nadszedł czas, by wyciągnąć z tego konsekwencje dla całości polityk Unii. I do realizacji tego właśnie imperatywu, my, ministrowie kultury, zamierzamy przyczynić się niniejszym listem.

 

Tworzenie dzieł kultury w Europie musi zostać bardziej niż kiedykolwiek uznane za najważniejsze wyzwanie. Chodzi tu o oddziaływanie naszego kontynentu na cały świat, jak też o jego pomyślne prosperowanie. Jesteśmy pewni, że program "Europe créative" (Europa kreatywna), nad którym pracujemy wraz z komisarz Vassiliou, stanowić będzie cenny wkład, ale uwzględnić także należy wiele innych aspektów.

 

W pierwszej kolejności - prawo własności intelektualnej, które musi być pojmowane jako gwarancja wynagrodzenia dla twórców. Rewolucja cyfrowa wzywa nas do modernizacji, jednakże prawo to pozostaje niezbędne dla zapewnienia drożności kreatywności i różnorodności kulturowej. Europa bez nowoczesnego i ambitnego prawa autorskiego byłaby kontynentem skazanym na konsumpcję treści, często importowanych z tego samego państwa, który zapominałby jednak o swoim dziedzictwie kulturowym i rezygnował z jego odnawiania i wzbogacania.

 

Komisja ma tego świadomość, wdrażając strategię dla wewnętrznego rynku praw własności intelektualnej, którą zawdzięczamy inicjatywie komisarza Barniera. Odnotowano już pierwszy sukces wraz z przyjęciem dyrektywy w sprawie utworów osieroconych. Projekt dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania i licencji na muzykę online mobilizuje naszą energię. W odniesieniu do dystrybucji utworów audiowizualnych, podobnie jak w sprawie kopiowania prywatnego, pewni jesteśmy, że możliwe jest znalezienie rozwiązań, które odpowiadają takiej wizji nowoczesnego i ambitnego prawa autorskiego.

 

Po drugie, w tej nowej cyfrowej ekonomice kultury zadbać należy o to, ażeby nie traktować w sposób konsekwentnie uprzywilejowany interesów dystrybutorów i użytkowników utworów kosztem interesów ich twórców. Strategia cyfrowa realizowana przez Wiceprzewodniczącą Kroes stanowi w tej perspektywie działanie o kluczowym znaczeniu.

 

Cyfrowi giganci dystrybucji treści kulturalnych wnoszą oczywisty wkład w dynamikę ekonomiczną i nową ekonomikę kultury, ale nie podzielają samoistnie wszystkich naszych celów  polityki publicznej. Jeśli chodzi o politykę konkurencji czy ochrony danych osobowych, świadomość tego sprawia, że zgodność regulacji z prawem nie jest kwestionowana. Podobnie powinno być w dziedzinie kultury. I tak, w dziedzinie audiowizualnej Europa potrafiła w przeszłości, zarówno w formie instrumentów finansowych jak i tekstów ustawodawczych, być nośnikiem twórczych ambicji w Europie. W nowym cyfrowym kontekście ambicja ta powinna zachować swoją aktualność.

 

Po trzecie, powinniśmy zachować możliwość prowadzenia w każdym państwie członkowskim polityk kulturalnych dostosowanych do największych wyzwań, jakie przed nami stają. W dialogu podejmowanym z wielkimi aktorami cyfrowego rynku zawsze brak jest równowagi, nawet w przypadku najbardziej liberalnych państw członkowskich. W dialogu tym Europa powinna stać się pomocą, mnożnikiem wpływów. Poczynając od spraw podatkowych do tych dotyczących rynku wewnętrznego, od strategii cyfrowej do polityki handlowej i polityki konkurencji, wyzwanie to jest wszechobecne. Polityka zachęt oraz wspierania twórczości winny się cieszyć lepszym uznawaniem ich uprawnień. Nie chodzi tu wyłącznie o zapewnienie ochrony podjętych już kierunków działania, ale także o zgodne uznanie konieczności umożliwienia realizacji nowych, ambitnych inicjatyw w zakresie twórczości.

 

Dziękując Państwu za mobilizację wysiłków w tych najważniejszych tematach, prosimy przyjąć, Pani Wiceprzewodnicząca, Pani Komisarz i Panie Komisarzu, wyrazy naszego najwyższego poważania.

Claudia SCHMIED, Minister Nauki, Sztuki i Kultury Republiki Austrii  /-/
Fadila LAANAN, Minister Kultury, ds. Audiowizualnych, Zdrowia i Równości Szans Wspólnoty francuskiej Belgii  /-/
Vezhdi RASHIDOV, Minister Kultury Republiki Bułgarii  /-/
Bernd NEUMANN, Z-ca Ministra przy Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec oraz delegat rządu ds. Kultury i Mediów  /-/
José Ignacio WERT ORTEGA, Minister Kultury, Nauki i Sportu Królestwa Hiszpanii  /-/
Rein LANG, Minister Kultury Republiki Estonii  /-/
Paavo ARHINMAKI, Minister Kultury i Sportów Republiki Finlandii  /-/
Aurélie FILIPPETTI, Minister Kultury i Komunikacji Republiki Francuskiej  /-/
Lorenzo ORNAGHI, Minister Dóbr i Działalności Kulturalnej Republiki Włoskiej  /-/
Octavie MODERT, Minister Kultury Wielkiego Księstwa Luksemburga  /-/
Bogdan ZDROJEWSKI, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej /-/
Puiu HASOTTI, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Republiki Rumunii  /-/

Kopia: Giorgios DEMOSTHENOUS, Minister Nauki i Kultury Republiki Cypru

Tłumaczyła Agnieszka Kusiak

Scroll