Komunikat dotyczący VAT dla uprawnionych ZAPA
ZAPA   22.04.2013

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją przepisów ustawy o podatku VAT, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku wypłaty realizowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych, począwszy od repartycji dotyczących II kwartału 2011r., zostały opodatkowane podatkiem VAT.

Zobacz również

Szanowni Państwo,

 

 

uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją przepisów ustawy o podatku VAT, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku  wypłaty realizowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (dalej SFP-ZAPA), począwszy od repartycji dotyczących II kwartału 2011r., zostały opodatkowane podatkiem VAT.


Wprowadzone do ustawy o podatku VAT zmiany nie wpływają na sposób realizowania wypłat dla uprawnionych (twórców, spadkobierców i producentów) nie będących podatnikami VAT.

 

Nowe zasady rozliczania oraz możliwość wystawienia faktur VAT dotyczyć będą wyłącznie wypłat przekazywanych uprawnionym rozliczającym się z podatku VAT - w stosunku do czynności:

 

I. związanych z korzystaniem przez podmioty trzecie z autorskich praw majątkowych oraz

 

II. usługami twórców/spadkobierców/producentów wynagradzanych za pośrednictwem SFP-ZAPA, w przypadkach, w których  nie znajdują zastosowania wyłączenia bądź zwolnienia z VAT:

 

1) Wyłączenie z VAT (dotyczące twórców) na podstawie art. 15 ust. 3 a ustawy VAT:

 

"przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi."

 

Wyłączenie to ma zastosowanie do przychodów, które zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

2) Zwolnienie podmiotowe  (dotyczące twórców, spadkobierców i producentów) przewidziane w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy VAT zgodnie, z którym :

 

"1. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.


2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust.1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji."

 

W przypadku stwierdzenia, że uprawniony nie podlega pod wyłączenia /zwolnienia opisane wyżej, możliwe jest na podstawie faktury wystawionej przez podatnika dopłacenie do kwoty należnych tantiem autorskich równowartości VAT. Wskazówki pomocne do prawidłowego wystawienia faktury znajdą Państwo w zakładce: ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR.

 

W związku z powyższymi zmianami związanymi ze sposobem wypłaty tantiem konieczne jest uzyskanie przez SFP-ZAPA oświadczeń od uprawnionych informujących o tym czy osoba uprawniona do otrzymywania tantiem autorskich jest podatnikiem podatku VAT. Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia - plik pdf do pobrania.

Prosimy o odesłanie uzupełnionych i podpisanych oświadczeń na podany poniżej adres korespondencyjny.

 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich -

Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych

ul. Żelazna 28/30

00-832 Warszawa

NIP: 525-12-88-627

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, iż przepisy prawa podatkowego mają publicznoprawny charakter i odpowiedzialność za właściwe ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego oraz za prawidłowe wywiązanie się z obowiązków dokumentacyjnych ciąży bezpośrednio na podatnikach. Z tych względów niniejszy Komunikat pełni rolę wyłącznie informacyjną i nie stanowi wiążącej wykładni przepisów.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Scroll