Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. - dalej RODO), poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące Państwa danych osobowych w ZAPA.

Jakie dane osobowe przetwarza ZAPA?

Stowarzyszenie Filmowców Polskich (dalej SFP) z siedzibą w Warszawie  jako organizacja zbiorowego zarządzania realizuje  swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej, jaką jest Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych.

SFP przetwarza w szczególności dane osobowe uprawnionych i użytkowników w celu realizacji czynności zbiorowego zarządu określonych w przepisach ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. SFP będąc administratorem danych osobowych uprawnionych i użytkowników przetwarza i chroni te dane zgodnie z przepisami RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w klauzulach informacyjnych zamieszczonych poniżej.

Co mogą Państwo zrobić w przypadku pytań lub wątpliwości?

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach ZAPA lub w celu skorzystania z uprawnień przewidzianych w RODO mogą się Państwo skontaktować się z nami pod adresem: ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa. Należy wówczas podać:

a)    imię i nazwisko
b)    adres zamieszkania

W przypadku osób reprezentujących podmioty trzecie należy również wskazać podmiot, w imieniu którego osoba ta występuje lub występowała. Informacje te są niezbędne dla prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia.

W razie wątpliwości co do Państwa tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji.

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Konrad Czaplicki.
Możecie się z nim Państwo skontaktować  pod adresem e-mail: iod@zapa.org.pl

Adresy:
Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) – ul. Pańska 85; 00-834 Warszawa.
Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA) - ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa

Jaki jest czas rozpatrywania zgłoszeń dotyczących danych osobowych?

Zgłoszenia dotyczące danych osobowych będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia.  

W sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.
W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie:
a)    swojego  imienia i nazwiska
b) adresu zamieszkania (ewentualnie adresu do korespondencji), w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby.
Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości, co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Państwa o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających np. numeru PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

Zobacz także:

Scroll