SFP-ZAPA jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji zbiorowego zarządu w Polsce. Od momentu powstania konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku praw autorskich w Polsce oraz swoją pozycję międzynarodową. Ma wynegocjowane i podpisane umowy z użytkownikami publicznymi i prywatnymi, współpracuje z wieloma organizacjami krajowymi i zagranicznymi, monitoruje dynamiczny rynek operatorów kablowych. Fundamentalnym elementem aktywności SFP-ZAPA jest właściwa identyfikacja dzieł audiowizualnych, pozwalająca na szybkie wypłaty należnych autorom i producentom tantiem, a także wspieranie walki z piractwem w obrocie utworami filmowymi.

29 maja 1995 roku Stowarzyszenie Filmowców Polskich otrzymało decyzją Ministra Kultury i Sztuki (DP.041/Z/13/95) zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów audiowizualnych. Na tej podstawie SFP utworzyło w ramach swoich struktur komórkę o nazwie Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych, której zadaniem jest działanie zgodnie z wyżej wymienionym zezwoleniem. Kolejne nowelizacje prawa autorskiego spowodowały zmiany w zezwoleniu Ministra Kultury. Jego ostateczny kształt to decyzja z dnia 23 lutego 2021 r. nr DWIM-WA.550.16.2018.JB. 
  
Podstawowym celem naszej organizacji jest ochrona podmiotów, które powierzyły swój repertuar SFP-ZAPA.  
   
Do najważniejszych rodzajów działalności SFP-ZAPA należy:
 
 

· negocjowanie umów z użytkownikami dzieł audiowizualnych (nadawcy telewizyjni, operatorzy kablowi, właściciele kin, platformy cyfrowe, dystrybutorzy, portale internetowe, sieci hoteli itp.)

· występowanie do ministra właściwego do spraw kultury i innych organów władzy państwowej w sprawach istotnych w zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi do dzieł audiowizualnych,

· negocjowanie umów z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządu,

· inicjowanie i nadzorowanie postępowań sądowych o wypłatę wynagrodzeń dla podmiotów reprezentowanych przez SFP-ZAPA,

· przygotowywanie regulaminów repartycji wynagrodzeń, wykonywanie repartycji i wypłat dla uprawnionych,

· monitoring wykorzystywania dzieł audiowizualnych i sprawdzanie prawidłowości wpłat dokonywanych przez użytkowników,

· przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności organizacji zbiorowego zarządu dla ministra właściwego do spraw kultury.


SFP-ZAPA współpracuje z licznymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. W Polsce działa w porozumieniu z podobnymi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, m.in. z ZAiKS, ZPAV, ZASP. SFP-ZAPA jest członkiem najważniejszych międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną dzieł audiowizualnych np.: CISAC, SAA, EUROCOPYA. SFP-ZAPA współpracuje również z AGICOA . Do największych sukcesów SFP-ZAPA należy podpisanie w ciągu ostatnich kilku lat kilkudziesięciu umów z organizacjami zbiorowego zarządu w innych krajach (m.in. z SACD we Francji, The Directors Guild of Japan, SIAE we Włoszech, VG Wort i Bild Kunst w Niemczech) oraz z wielkimi studiami i gildiami amerykańskimi (m.in. 20th Century Fox, CBS, Paramount Pictures, Warner Bros, Walt Disney, Universal Studios Int., Sony Pictures Television). Za pośrednictwem tych organizacji SFP-ZAPA przekazuje twórcom filmowym na całym świecie tantiemy należne im z tytułu eksploatacji ich dzieł na terenie Polski. W chwili obecnej w Polsce SFP-ZAPA reprezentuje około 5500 twórców i ich spadkobierców, niemal 700 krajowych producentów oraz na podstawie umów z organizacjami zagranicznymi - dziesiątki tysięcy uprawnionych autorów i producentów na całym świecie, jak również setki tysięcy utworów audiowizualnych.


  
SFP-ZAPA chroni prawa producentów utworów audiowizualnych oraz następujących autorów:

 

· reżyser,

· autor scenariusza i dialogów,

· operator obrazu,

· scenograf,

· kostiumograf,

· operator dźwięku,

· montażysta,

· dekorator wnętrz.Osoby kierujące działalnością organizacji zbiorowego zarządzania w rozumieniu art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi:

 

Zarząd Główny:

 

1.    Jacek Bromski – Prezes Stowarzyszenia;

2.    Karolina Bielawska – Wiceprezes,

3.    Władysław Dariusz Gajewski – Wiceprezes

4.    Allan Starski – Członek ZG

5.    Janusz Kijowski – Członek ZG

6.    Juliusz Machulski – Członek ZG

7.    Filip Bajon – Członek ZG 

8.    Michał  Kwieciński – Członek ZG (Skarbnik)

9.    Witold Giersz – Członek ZG

 

Na mocy § 25 Statutu SFP w skład Zarządu Głównego SFP wchodzą również:

 

10.  Andrzej Jasiewicz – Przewodniczący Koła Realizatorów Filmów dla Dzieci i Młodzieży

11.  Krzysztof Wierzbiański – Przewodniczący Koła Seniora

12.  Maciej Karpiński – Przewodniczący Koła Scenarzystów,

13.  Witold Będkowski – Wiceprzewodniczący Sekcji Telewizyjnej

14.  Andrzej Haliński – Przewodniczący Koła Scenografów

15.  Andrzej Marek Drążewski – Przewodniczący Sekcji Dokumentalnej

16.  Barbara Hollender-Kwiatkowska – Przewodnicząca Koła Piśmiennictwa

17.  Tomasz Dettloff – Przewodniczący Oddziału Krakowskiego

18.  Andrzej Stachecki – Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego

19.  Janusz Gauer – Przewodniczący Koła Operatorów Obrazu

20.  Alina Skiba Wojnach – Przewodnicząca Koła Cyfrowych Form Filmowych

21.  Ewa Borguńska – Przewodnicząca Koła Producentów

22.  Jacek Zygadło – Przewodniczący Sekcji Telewizyjnej

23.  Nikodem Wołk-Łaniewski – Przewodniczący Koła Reżyserów Dźwięku

24.  Andrzej Sapija – Wiceprzewodniczący Sekcji Dokumentalnej

25.  Michał Szcześniak – Przewodniczący Koła Młodych

26.  Mirosława Wojtczak – Przewodnicząca Koła Charakteryzatorów

27.  Jerzy Kucia – Przewodniczący Sekcji Filmu Animowanego

28.  Hanna Margolis – Wiceprzewodnicząca Sekcji Filmu Animowanego

29.  Anna Mroczek – Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego.

  

 

Komisja Rewizyjna:

 

1.     Zbigniew Domagalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

2.     Irena Strzałkowska – Członek Komisji,

3.     Ewa Jastrzębska – Członek Komisji,

4.     Łukasz Mańczyk – Członek Komisji,

5.     Krzysztof Tchórzewski – Członek Komisji.


 

Dyrektor SFP-ZAPA:

Dominik Skoczek


Scroll