ZAPA jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji zbiorowego zarządu w Polsce. Od momentu powstania konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku praw autorskich w Polsce oraz swoją pozycję międzynarodową. Ma wynegocjowane i podpisane umowy z użytkownikami publicznymi i prywatnymi, współpracuje z wieloma organizacjami krajowymi i zagranicznymi, monitoruje dynamiczny rynek operatorów kablowych. Fundamentalnym elementem aktywności SFP - ZAPA jest właściwa identyfikacja dzieł audiowizualnych, pozwalająca na szybkie wypłaty należnych autorom i producentom tantiem, a także wspieranie walki z piractwem w obrocie utworami filmowymi.

29 maja 1995 roku Stowarzyszenie Filmowców Polskich otrzymało decyzją Ministra Kultury i Sztuki (DP.041/Z/13/95) zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów audiowizualnych. Na tej podstawie SFP utworzyło w ramach swoich struktur komórkę o nazwie Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych, której zadaniem jest działanie zgodnie z wyżej wymienionym zezwoleniem. Kolejne nowelizacje prawa autorskiego spowodowały zmiany w zezwoleniu Ministra Kultury. Jego ostateczny kształt to decyzja z dnia 28 lutego 2003 r. nr DP.WPA.024/36/03/ik. 
  
Podstawowym celem naszej organizacji jest ochrona podmiotów, które powierzyły swój repertuar SFP-ZAPA.  
   
Do najważniejszych rodzajów działalności SFP - ZAPA należy:
 
 

· negocjowanie umów z użytkownikami dzieł audiowizualnych (nadawcy telewizyjni, operatorzy kablowi, właściciele kin, platformy cyfrowe, dystrybutorzy, portale internetowe, sieci hoteli itp.)

· występowanie do ministra właściwego do spraw kultury i innych organów władzy państwowej w sprawach istotnych w zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi do dzieł audiowizualnych,

· negocjowanie umów z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządu,

· inicjowanie i nadzorowanie postępowań sądowych o wypłatę wynagrodzeń dla podmiotów reprezentowanych przez SFP - ZAPA,

· przygotowywanie regulaminów repartycji wynagrodzeń, wykonywanie repartycji i wypłat dla uprawnionych,

· monitoring wykorzystywania dzieł audiowizualnych i sprawdzanie prawidłowości wpłat dokonywanych przez użytkowników,

· przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności organizacji zbiorowego zarządu dla ministra właściwego do spraw kultury.


SFP - ZAPA współpracuje z licznymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. W Polsce działa w porozumieniu z podobnymi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, m.in. z ZAiKS, ZPAV, ZASP. ZAPA jest członkiem najważniejszych międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną dzieł audiowizualnych np.: CISAC, SAA, EUROCOPYA. ZAPA współpracuje również z AGICOA . Do największych sukcesów ZAPA należy podpisanie w ciągu ostatnich kilku lat kilkudziesięciu umów z organizacjami zbiorowego zarządu w innych krajach (m.in. z SACD we Francji, China Film Association, The Directors Guild of Japan, SIAE we Włoszech, VG Wort i Bild Kunst w Niemczech) oraz z wielkimi studiami i gildiami amerykańskimi (m.in. 20th Century Fox, CBS, Paramount Pictures, Warner Bros, Walt Disney, Universal Studios Int., Sony Pictures Television). Za pośrednictwem tych organizacji ZAPA przekazuje twórcom filmowym na całym świecie tantiemy należne im z tytułu eksploatacji ich dzieł na terenie Polski. W chwili obecnej w Polsce SFP - ZAPA reprezentuje ponad 4300 twórców i ich spadkobierców, ponad  550 krajowych producentów oraz na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji z organizacjami zagranicznymi - dziesiątki tysięcy uprawnionych autorów i producentów na całym świecie, jak również setki tysięcy utworów audiowizualnych.


  
ZAPA chroni prawa producentów utworów audiowizualnych oraz następujących autorów:

 

· reżyser,

· autor scenariusza i dialogów,

· operator obrazu,

· scenograf,

· kostiumograf,

· operator dźwięku,

· montażysta,

· dekorator wnętrz.Osoby kierujące działalnością organizacji zbiorowego zarządzania w rozumieniu art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi:

 

Zarząd Główny:

 

1.    Jacek Bromski – Prezes Stowarzyszenia;

2.    Karolina Bielawska – Wiceprezes,

3.    Władysław Dariusz Gajewski – Wiceprezes

4.    Allan Starski – Członek ZG

5.    Janusz Kijowski – Członek ZG

6.    Juliusz Machulski – Członek ZG

7.    Filip Bajon – Członek ZG 

8.    Michał  Kwieciński – Członek ZG (Skarbnik)

9.    Witold Giersz – Członek ZG

 

Na mocy § 25 Statutu SFP w skład Zarządu Głównego SFP wchodzą również:

 

10.  Andrzej Jasiewicz – Przewodniczący Koła Realizatorów Filmów dla Dzieci i Młodzieży

11.  Krzysztof Wierzbiański – Przewodniczący Koła Seniora

12.  Maciej Karpiński – Przewodniczący Koła Scenarzystów,

13.  Witold Będkowski – Wiceprzewodniczący Sekcji Telewizyjnej

14.  Andrzej Haliński – Przewodniczący Koła Scenarzystów

15.  Andrzej Marek Drążewski – Przewodniczący Sekcji Dokumentalnej

16.  Barbara Hollender – Kwiatkowska – Przewodnicząca Koła Piśmiennictwa

17.  Tomasz Dettloff – Przewodniczący Oddziału Krakowskiego

18.  Andrzej Stachecki – Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego

19.  Janusz Gauer – Przewodniczący Koła Operatorów Obrazu

20.  Alina Skiba Wojnach – Przewodnicząca Koła Cyfrowych Form Filmowych

21.  Ewa Borguńska – Przewodnicząca Koła Producentów

22.  Jacek Zygadło – Przewodniczący Sekcji Telewizyjnej

23.  Nikodem Wołk-Łaniewski – Przewodniczący Koła Reżyserów Dźwięku

24.  Andrzej Sapija – Wiceprzewodniczący Sekcji Dokumentalnej

25.  Michał Szcześniak – Przewodniczący Koła Młodych

26.  Mirosława Wojtczak – Przewodnicząca Koła Charakteryzatorów

27.  Jerzy Kucia – Przewodniczący Sekcji Filmu Animowanego

28.  Hanna Margolis – Wiceprzewodnicząca Sekcji Filmu Animowanego

29.  Anna Mroczek – Przewodniczący Oddziału Łódzkiego.

  

 

Komisja Rewizyjna:

 

1.     Zbigniew Domagalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

2.     Irena Strzałkowska – Członek Komisji,

3.     Ewa Jastrzębska – Członek Komisji,

4.     Łukasz Mańczyk – Członek Komisji,

5.     Krzysztof Tchórzewski – Członek Komisji.


 

Dyrektor ZAPA:
Dominik Skoczek


Scroll