„W kierunku nowoczesnych, bardziej europejskich ram prawa europejskiego” Komunikat KE – Stanowisko ZAPA
ZAPA   25.02.2016

Prezentujemy wstępne stanowisko SFP-ZAPA wysłane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie kolejnych dokumentów Komisji Europejskiej opublikowanych 9 grudnia 2015 r. w ramach realizacji strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Zobacz również

Koncentrujemy się w nim na obszarach, które także wg Komisji Europejskiej wymagają dostosowania do obecnych warunków technologicznych i rynkowych. W szczególności dotyczy to sprawiedliwego podziału wynagrodzeń pomiędzy poszczególnych uczestników rynku nowych form dystrybucji utworów. W odniesieniu do eksploatacji utworów audiowizualnych sprawdziłaby się postulowana od dawana przez SFP-ZAPA instytucja niezbywalnego prawa do wynagrodzenia za eksploatację utworów w internecie, wykonywanego w ramach obligatoryjnego zbiorowego zarządu. W związku z tym, że realizacja prawa do wynagrodzenia wymaga odpowiedniego zaplecza logistycznego, to właśnie ozz gwarantują i zapewniają najlepsze monitorowanie wykorzystania utworów na całym świecie.

Skupiamy się także na podjętym przez Komisję temacie włączenia pośredników internetowych  do walki z piractwem i wzmocnienia egzekucji praw autorskich przy naruszeniach dokonywanych na skalę handlową (nie przez indywidualnych użytkowników). Aktualnie w Europie brak jest zrównoważenia interesów dostawców usług internetowych i uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej. Obecna sytuacja jest niedopuszczalna i wymaga weryfikacji. Pomocne okazałoby się, zobowiązanie Państw Członkowskich do wprowadzenia w prawie krajowym skutecznego mechanizmu zgłaszania i usuwania treści nielegalnie umieszczonych w internecie oraz obowiązku monitorowania części danych lub zasobów przez pośredników internetowych.

Zwracamy też szczególną uwagę na zagrożenia jakie niesie za sobą zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia usług w zakresie treści online, rewizja dyrektywy satelitarno-kablowej oraz rozszerzenie katalogu dopuszczalnych form dozwolonego użytku.

Pełna treść wstępnego stanowiska SFP-ZAPA można znaleźć tutaj: Stanowisko SFP-ZAPA. Szczegółowe uwagi w zakresie poszczególnych elementów reformy prawa autorskiego SFP-ZAPA będzie prezentować w toku dalszych prac.

Scroll