Walne Zebranie Członków SFP i Zebranie Wyborcze ZAPA w 2020 r.
ZAPA / Wojciech Kołodziejczyk   24.02.2020

9 maja 2020 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się Zebranie Wyborcze Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA). Głównym celem spotkania będzie podsumowanie ostatnich 3 lat działalności ZAPA przez dyrektora organizacji oraz wybór członków Rady Repartycyjnej.

Zobacz również

Zgodnie z nowym statutem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Rada Repartycyjna zastąpi obecną Radę Administracyjną. Podczas wyborów wyłonionych zostanie po 3 przedstawicieli z Zespołu autorów oraz Zespołu producentów na 4-letnią kadencję. Pozostałych 3 członków Rady Repartycyjnej wybierze Zarząd Główny SFP.

 

Rada Repartycyjna jest niezależnym organem SFP, wspierającym Zarząd Główny w zakresie sprawowania zbiorowego zarządzania prawami. Zgodnie z zatwierdzonym przez KRS nowym Statutem SFP do jej podstawowych zadań należy przyjmowanie klasyfikacji utworów audiowizualnych na potrzeby dokonywania repartycji wynagrodzeń oraz kwalifikacja utworów do danej kategorii. Rada rozpoznaje również spory dotyczące zbiorowego zarządzania oraz podejmuje szczegółowe uchwały związane z wykonywaniem regulaminu repartycji.

 

23 maja 2020 roku w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się pierwsze po zmianie statutu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Będzie to wyjątkowe Walne Zebranie, gdyż będzie miało jednocześnie charakter:

-  sprawozdawczy (głosują wszyscy członkowie SFP),

-  wyborczy (głosują wszyscy członkowie SFP),

-  zatwierdzający regulaminy wymagane przez ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (głosują tylko ci członkowie SFP, którzy powierzyli ZAPA prawa do zbiorowego zarządzania).

 

Walne Zebranie rozpatrzy i zatwierdzi sprawozdanie z działalności SFP i ZAPA za ubiegły rok obrotowy oraz udzieli absolutorium członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. Walne przyjmie sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz dokona wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania w roku następnym. Walne Zebranie o charakterze sprawozdawczym będzie od teraz organizowane – zgodnie z wymogami ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (ustawa o ZZ) – co roku.

 

Na podstawie przepisów nowego Statutu SFP, na tym samym Walnym Zebraniu, wybrani zostaną także członkowie Zarządu Głównego, w tym Prezes SFP i członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Kolejne takie wybory odbędą się za 4 lata.

 

Szczególny charakter będzie miała trzecia część obrad. Zgodnie z ustawą o ZZ, wymagane jest zatwierdzenie przez Walne Zebranie regulaminów dotyczących prowadzenia przez ZAPA zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.  Do głosowania w tej sprawie są uprawnieni członkowie SFP, którzy na podstawie umowy powierzyli ZAPA takie prawa do zbiorowego zarządzania.

 

W pierwszej kolejności Walne Zebranie zatwierdzi ramowy Regulamin repartycji, który określa ogólne reguły podziału przychodów z praw pomiędzy uprawnionych, a także podstawowe zasady dokonywania bonifikat oraz ustalania i zatwierdzania przez organy SFP kosztów inkasa. Szczegółowe zasady dotyczące wykonywania repartycji będą nadal podejmowane przez Radę Repartycyjną.

 

Ustawa o ZZ wymaga ponadto zatwierdzenia przez Walne Zebranie:

-  regulaminu dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym,

-  regulaminu prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym,

-  regulaminu inwestycyjnego, określającego zasady zarządzania przychodami z praw do czasu ich wypłacenia uprawnionym, w tym ich inwestowania,

-  regulaminu określającego zasady składania i rozpoznawania przez Radę Repartycyjną skarg w sprawie wykonywania zbiorowego zarządu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Zebrania Wyborczego ZAPA oraz Walnego Zebrania Członków SFP, w tym proponowany porządek obrad obu Zebrań, zostaną przekazane w terminach wynikających ze statutu.

Scroll