Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie do ustanowienia „europejskiego statusu artysty”
ZAPA   26.11.2021

Parlament Europejski przyjął w październiku rezolucję w sprawie „Sytuacji artystów i odrodzenia kultury w Europie”, w której wzywa Komisję Europejską do ustanowienia „europejskiego statusu artysty”. Jego celem byłoby ustalenie wspólnych i spójnych dla państw członkowskich ram dotyczących m.in. warunków pracy czy zabezpieczenia socjalnego twórców. Jest to duża szansa na poprawę sytuacji także polskich artystów, którzy obecnie nie mogą liczyć na żadną formalną ochronę.

Zobacz również

Nie ma wątpliwości, że kryzys związany z pandemią COVID-19 dramatycznie wpłynął na i tak często niełatwą sytuację artystów, a także cały sektor kreatywny. Według danych Parlamentu Europejskiego branża kulturalna ucierpiała na jego skutek nawet bardziej niż turystyka – zyski artystów spadły w 2020 roku o 30%, w porównaniu do roku 2019, sektor muzyczny stracił 75% obrotów, a sztuka performatywna aż 90%.

Dlatego Parlament Europejski, w przyjętej w październiku rezolucji w sprawie „Sytuacji artystów i odrodzenia kultury w Europie”, wezwał organ wykonawczy wspólnoty do ustanowienia „europejskiego statusu artysty”, który stałby się zbiorem spójnych i kompleksowych wytycznych dotyczących m.in. sposobu zatrudnienia twórców, ich zbiorowej reprezentacji oraz zbiorowego zarządzania ich prawami, czy zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczenia zdrowotnego i zasiłków dla bezrobotnych, a także systemu emerytalnego. Autorzy rezolucji wezwali także do powołania grupy roboczej, której celem miałaby być wymiana najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz bieżące monitorowanie postępów w poprawie warunków pracy europejskich artystów.


Jeszcze przed pandemią wielu artystów było w trudnej sytuacji i potrzebowało drugiego dochodu, aby godnie żyć. Wzywamy państwa członkowskie i Komisję Europejską do podjęcia konkretnych środków w celu rozwiązania problemu niestabilnych dochodów, nieodpłatnej pracy i niepewności zatrudnienia oraz do zabezpieczenia minimalnego standardu dochodów artystów i osób zajmujących się kulturą – mówiła podczas posiedzenia autorka sprawozdania, eurodeputowana z Luksemburga Monica Semedo


To jednak nie wszystkie zawarte w rezolucji postulaty. Niezwykle ważnym aspektem dokumentu z perspektywy SFP-ZAPA i wszystkich organizacji autorskich jest również fakt, że PE wzywa w nim Komisję Europejską do promowania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w ramach zarówno wdrażania niedawno przyjętych dyrektyw, a także przy okazji jej przyszłych inicjatyw. Co więcej, Parlament Europejski potępia fakt, że większość państw członkowskich wciąż nie wdrożyła tak ważnej dla artystów dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym i ubolewa, że obecnie tylko kilka krajów korzysta z przewidzianych w art. 18 możliwości i mechanizmów odpowiedniego wynagrodzenia dla twórców. Termin na uchwalenie przepisów implementujących dyrektywę do prawa krajowego upłynął 7 czerwca br.

Niezależnie od postulowanego statusu i powyższych przepisów, rezolucja PE wzywa również wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia artystom i pracownikom sektora kultury pełnego dostępu do ochrony socjalnej niezależnie od ich statusu zatrudnienia. Apeluje także o podjęcie konkretnych działań mających na celu przeciwdziałanie powszechnym w tych zawodach niepewności zatrudnienia, niestabilności dochodów i nieodpłatnej pracy.

Scroll