Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił decyzję KPA odmawiającą zatwierdzenia wspólnej tabeli wynagrodzeń SFP i ZAiKS z tytułu wyświetlania w kinach
ZAPA   2.05.2022

Decyzją z 30 marca 2022 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił w całości decyzję Zespołu Orzekającego Komisji Prawa Autorskiego (ZO KPA) z dnia 30 listopada 2020 r. i umorzył postępowanie w I instancji uznając, że skarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa. W uzasadnieniu swojej decyzji Minister Kultury wskazał, że jeżeli w ocenie ZO KPA, złożony wniosek nie spełniał wymogów formalnych, to winien on wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, a nie wydawać decyzję administracyjną.

Zobacz również

W listopadzie 2020 r. ZO KPA wyłącznie z przyczyn formalnych odmówił zatwierdzenia tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (OZZ) za wyświetlanie filmów w kinach. Arbitrzy Komisji uznali wówczas, że organizacje chroniące prawa autorskie i prawa pokrewne powinny złożyć jeden wspólny wniosek o zatwierdzenie tabel. Stowarzyszenie Filmowców Polskich nie zgadzając się z taką interpretacją przepisów odwołało się od decyzji ZO KPA do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnosząc m.in. o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Komisję. SFP podtrzymuje stanowisko, iż przepisy nie wymagają złożenia wspólnego wniosku przez wszystkie OZZ i zamierza zaskarżyć decyzję Ministra Kultury do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


Minister Kultury umarzając obecnie postępowanie, tak samo jak ZO KPA, w ogóle nie odniósł się do wysokości stawek wynagrodzeń zawartych we wnioskach organizacji zbiorowego zarządzania.


Praktyczne skutki decyzji Ministra Kultury


Z uwagi na brak oceny merytorycznej KPA oraz Ministra Kultury wobec stawek OZZ zawartych w tabelach, w rozliczeniach z użytkownikami praw będą stosowane dotychczasowe stawki ukształtowane przez ponad 20-letnią praktykę rynkową. Niezmiennie więc łączna stawka dla SFP-ZAPA i ZAiKS wynosić będzie 2,1%. Podmioty, które będą odmawiały regulowania należnych twórcom wynagrodzeń, powinny liczyć się z pozwami ze strony reprezentujących je organizacji. Brak tabel nie stanowi uzasadnienia dla niepłacenia tantiem, których obowiązek regulowania nakłada na kina art. 70 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wielokrotnie wskazywały na to sądy powszechne rozstrzygające spory sądowe OZZ z użytkownikami praw. Przykładem jest choćby orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z listopada 2020 r. w sprawie Stowarzyszenia Filmowców Polskich przeciwko największej sieci kin w Polsce - Cinema City.


Tantiemy dla twórców według jakich stawek?


W konsekwencji potwierdzenia przez Ministra Kultury reprezentatywności SFP-ZAPA w zakresie scenarzystów, SFP-ZAPA zawarło we wrześniu 2021 r. porozumienie z ZAiKS w zakresie nowego podziału stawki 2,1% wpływów z wyświetlania – według której wyliczane są tantiemy od kin dla twórców reprezentowanych przez obie organizacje. Na mocy porozumienia stawka SFP-ZAPA zwiększyła się do 1,05% (z dotychczasowej 0,95%), zaś stawka ZAiKS zmalała do 1,05% (dotychczas 1,15%). Co istotne – łączna stawka dla użytkowników pozostała bez zmian. Konsekwentnie do tych modyfikacji obie organizacje rozpoczęły w 2021 r. proces zmian dotychczasowych bilateralnych kontraktów z użytkownikami na nowe trójstronne umowy łączące kina i obie organizacje, w których dla SFP-ZAPA i ZAiKS przewidziane są identyczne stawki – po 1,05% wpływów z tytułu wyświetlania. Na koniec 2021 r. zawartych zostało już kilkadziesiąt nowych umów; na chwilę obecną jest ich już ponad 150 i do organizacji wpływają kolejne.


– Większość kin ze zrozumieniem zareagowała na zaproponowane przez SFP-ZAPA i ZAIKS zmiany dotychczasowych umów na kontrakty trójstronne przy jednoczesnym pozostawieniu łącznej stawki wynagrodzeń dla twórców bez zmian. Z resztą trudno się temu dziwić skoro takie działanie SFP-ZAPA wprost realizuje postulat sformułowany przez same kina i reprezentujące je Stowarzyszenia. Liczymy, że niewielka grupa kin, które informowały nas niedawno o wstrzymaniu się ze zmianą umów do czasu decyzji Ministra Kultury, obecnie także zdecyduje się na zawarcie nowego kontraktu. Ze swojej strony nie możemy akceptować dłużej sytuacji, w której pojedyncze podmioty odmawiają płacenia tantiem według stawek, które w przeszłości akceptowały. Nie ma żadnego powodu, aby twórcy czekali na należne im wynagrodzenia do czasu zakończenia postępowania tabelowego przed sądami administracyjnymi, bo na te rozstrzygnięcia przyjdzie nam poczekać pewnie kilka najbliższych lat – powiedział Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA.

Scroll