Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego - Informacja
ZAPA   22.06.2012

Reagując na wielokrotnie zgłaszane przez liczne podmioty działające w szeroko rozumianej branży audiowizualnej postulaty, Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA) podjęło decyzję o powołaniu Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA), którego prezesem został pan minister Aleksander Proksa.

Zobacz również

Ten stały sąd polubowny, wyspecjalizowany w sprawach związanych z funkcjonowaniem szeroko pojmowanego rynku audiowizualnego, stanowi profesjonalne, alternatywne wobec sądów powszechnych (państwowych) i przyjazne dla stron forum rozstrzygania sporów spotykanych w tej dziedzinie.

 

Sądy arbitrażowe, w tym Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego (SARA) cechuje profesjonalny, szybki i poufny charakter rozstrzygania sporów. Z działalności SARA korzystać mogą wszyscy uczestnicy rynku audiowizualnego, a więc m.in.: producenci, koproducenci, nadawcy, twórcy, wykonawcy, członkowie ekip realizacyjnych, spadkobiercy autorów, etc. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych sporów przez sąd jest zapis w umowie: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu".

 

Podstawową zaletą polubownego sposobu rozstrzygania konfliktów jest krótki czas orzekania przez arbitrów wyłonionych przez strony postępowania spośród ekspertów środowiska audiowizualnego. Branża audiowizualna, a zwłaszcza filmowa jest bardzo wrażliwa na przeciągające się spory, uniemożliwiające eksploatację dzieła, a co za tym idzie powodujące milionowe i często nieodwracalne straty. Branżowy sąd arbitrażowy daje gwarancje profesjonalnego i szybkiego rozwiązania konfliktu z uwzględnieniem skomplikowanej i wielowątkowej specyfiki produkcji filmowej. Postępowania przed sądem arbitrażowym są jednoinstancyjne, a zatwierdzane przez sąd powszechny wyroki są prawomocne i respektowane przez ponad 160 krajów świata.

 

Arbitrem i mediatorem może być osoba dysponująca nie tylko szeroką wiedzą z zakresu prawa, zwłaszcza autorskiego, mechanizmów ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych związanych z produkcją i dystrybucją materiałów audiowizualnych, ale także praktyką i wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Arbitrami mogą być - oprócz prawników - specjaliści branży od strony twórczej, organizacyjnej, technologicznej, technicznej, finansowej. Arbitrem przewodniczącym może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie i praktykę prawniczą. Lista arbitrów SARA ma gromadzić osoby cechujące się nie tylko wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, ale także autorytetem i zaufaniem środowiska.

 

Obecnie wśród arbitrów Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy KIPA są już m.in.:  prof. Andrzej Matlak, prof. Elżbieta Traple, prof. Ryszard Markiewicz, Mec. Marek Staszewski, Mec. Michał Siciarek, Mec. Małgorzata Grzybowska, Mec. Marek Szydłowski, Mec. Marek Rosiński, Mec. Jan Roliński czy Mec. Andrzej Tomaszek.


Wszelkie wskazówki i szczegóły dotyczące postępowania arbitrażowego, dokumenty Sądu oraz listę arbitrów i sposób zgłaszania kandydatów na arbitrów można znaleźć na stronie internetowej: www.sara.kipa.pl. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną, a w razie pytań lub zgłoszenia kandydatów na arbitrów o kierowanie ich pod adres: sara@kipa.pl.

internetowej: . Zachęcamy do zapoznania się ze stroną, a w razie pytań lub zgłoszenia kandydatów na arbitrów o kierowanie ich pod adres: .


Sekretariat Sądu mieści się w siedzibie KIPA przy ul. Chełmskiej 21 bud. 28c w Warszawie.

Scroll